...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Štiavnické vrchy - Kohútovo


Magnetit v erláne - Kohútovo

Klasickou oblasťou prejavov kontaktnej metamorfózy v komplexoch neovulkanitov Slovenska je oblasť Hodruše, kde na styku granodioritu a vápenca triasu vznikol v Uškrtovej doline (bočná dolinka v doline Kohútovo) erlán zložený zo svetlo zeleného fassaitu, čierneho pleonastu (odroda spinelu) svetlo sfarbených granátov a kalcitu.

Fassait (druh pyroxénu) sa na Slovensku nachádza len na tejto lokalite. Vyskytuje sa vo forme jemnozrnnej masy, niekedy aj vo forme voľných okolo 5 mm kryštálov. Pleonast je tiež prevažne jemnozrnný, niekedy kryštáliky dosiahnu niekoľko milimetrové rozmery.

Erlány v Kohútove, podobne ako vo Vyhniach obsahujú miestami drobnozrnný magnetit, chalkopyrit a iné prevažne akcesorické sulfidy. Rozkladom chalkopyritu vznikajú povlaky a vrstvičky sekundárneho malachitu.

Nálezisko je známe už dávno a je doteraz hojne navštevované. Nachádza asi 500 m od ústia dolinky, je pomerne ľahko dostupné a dobre nájditeľné v teréne.

fassait - emnozrnná masa, občasné kryštály do 5 mm
granát - svetlé granáty sú významnou zložkou hodrušských erlánov
chalkopyrit - rozptýlený v hornine
kalcit - jemnozrnný, významná zložka erlánov
magnetit - sivočierny až čierny, rozptýlený v hornine
malachit - v puklinách zriedkavé tenké vrstvičky
pleonast - sivočierny, čierny, rozptýlený v erláne, niekedy aj vo forme kryštálikov

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981