...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Strážovské vrchy

Strážovské vrchy sú pohorie s veľmi zložitou stavbou. Netvoria súvislý hrebeň. Sú rozčlenené sústavou menších kotlín na niekoľko viac - menej samostatných jednotiek, z ktorých najvyššou je skupina Strážova (1213m) medzi Pružinou a Zliechovom, súčasť tzv. Zliechovskej hornatiny. Na severe a západe klesajú postupne k doline Váhu, na juhu nadväzujú na Považský Inovec, na východe ich od Malej Fatry oddeľuje Rajecká kotlina. Prevažná časť pohoria je tvorená druhohornými komplexami, kryštalické jadro vystupuje na povrch len v malej časti.

Geologická stavba pohoria

Kryštalické jadro vystupuje na povrch v oblasti Suchého a Malej Magury. Skladá sa z kryštalických bridlíc, prevažne biotitických pararúl, miestami migmatitov a niekoľkých typov granitoidov, žúl, granodioritov. Väčšia časť Strážovských vrchov je tvorená sedimentami krížňanského a chočského príkrovu. Prevažujúcou horninou je vápenec a dolomit, časté sú zlepence, brekcie a i.

Na niektorých miestach je vyvinutá melafýrová séria (SZ od Zemianskych Kostolian) s pestrými arkózami a bridlicami a s niekoľkými malými telesami melafýru. Bežne sa vyskytujú menšie krasové javy, jaskyne, závrty. V zlepencových súvrstviach vznikli miestami jedinečné skalné útvary (Súľovské skaly a iné).

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981