...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály neogénu Vonkajších Karpát

Ložiská ílových minerálov
Minerálne zloženie ílov bolo ovplyvnené nielen spôsobom zvetrávania ale aj pôvodnou horninou. Rozkladom vulkanického materiálu vznikli bentonitické íly až bentonity, ktorých hlavnou zložkou sú minerály zo skupiny montmorillonitu. Sú známe napríklad zo
Zvolenskej kotliny (z andezitových pyroklastík), z východného Slovenska (prevažne z ryolitových pyroklastík). Vyskytujú sa v rôznych súvrstviach a ich najznámejšími ložiskami sú Kuzmice, Lastovce - Michaľany, Nižný Hrabovec, Fintice - Kapušany. Špecifickou minerálnou surovinou východného Slovenska je halloyzitový íl. Vyskytuje sa predovšetkým pri Michalovciach (Biela Hora). Vznikol špecfickým zvetrávaním ryolitových pyroklastík.

Sulfidy železa
Sú bežnou súčasťou neogénnych sedimentov, za zmienku stojí výskyt markazitu pri
Tepličanoch v Košickej kotline. Objavuje sa až v 5 m hrubej vrstve, kde tvorí tmel, impregnácia a konkrécie.

Evapority
Z východoslovenského neogénu sú známe ložiská evaporitov, a to jednak síranov, jednak kamennej soli. Sírany sú omnoho rozšírenejšie, známe sú asi z 8 výskytov medzi
Prešovom a Michalovcami. Primárnou zložku je anhydrit, miestami hydratovaný na sadrovec (vláknitá odroda - selenit). Anhydrit sa vyskytuje ako konkrécie a laminy aledbo ako impregnácie  a tmel pelitických hornín.

Halit, kamenná soľ sa vyskytuje v dvoch úrovniach, v SZ cípe východoslovenského neogénu a pri sev. okraji. Spodný soľný obzor je vyvinutý asi na ploche 25 km štvorcových hlavne v okolí Prešova (Soľná Baňa). Soľ je tu súčasťou slaných ílov, tvorí soľné polohy, brekcie a objavuje sa i ako sekundárna vláknitá soľ. Je sprevádzaná laminami sadrovca a anhydritu. Vrchný soľný obzor je vyvinutý v oblasti Soľ - Vranov - Zbudza - Zalužice. Jeho mocnosť kolíše od 6 do 130 m. Soľ obsahuje konkrécie anhydritu, je jemná až hrubokryštalická. Pukliny v nej vyplňuje vláknitá soľ.

Sulfidy železa
markazit - v sedimentoch pri Tepličanoch v Košickej kotline
pyrit - niekedy tvorí konkrécie v sedimentoch, práškovitý, ľahko zvetráva

Limnokvarcity
chalcedón, kremeň, opál - hlavná zložka limnokvarcitov, občas v dutinách nádherné obličkovité útvary

Evapority
anhydrit - vyskytuje sa ako konkrécie a laminy aledbo ako impregnácie  a tmel pelitických hornín, Prešov - Michalovce
halit - je súčasťou slaných ílov, tvorí soľné polohy, brekcie a objavuje sa i ako sekundárna vláknitá soľ - Prešov
sadrovec - miestami z hydratovaného anhydritu

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981