...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Náleziská minerálov

Minerály paleogénu Vonkajších Karpát

Ložiská mangánových rúd
Významné sú ložiská vnútrokarpatského paleogénu a to v juhozápadnej časti Levočských vrchov a v Spišskej kotline. Z okolia Popradu je známy väčší počet ložísk, predovšetkým Švábovce, Kišovce, menšie výskyty Gánovce, Prímovce, Holumnica, Jánovce, Hranovnica, Hrabušice. Najkvalitnejšie sú rudy oxidické, vyznačujúce sa striedaním vrstiev oxidických, zložených z pyroluzitu, manganitu, menej apatitu, kalcitu, dolomitu, montmorillonitu, a karbonátové, zložené z rodochrozitu, manganokalcitu, pyritu a ílových minerálov.

Malé výskyty mangánového zrudnenia sú známe aj z iných miest, napr. v Rajeckej, Breznianskej, Liptovskej kotline, Ondavskej vrchovine, Oravskej Magure ai.

Pelosiderity
Paleogénne usadeniny obsahujú miestami tenké polohy a konkrécie pelosideritov rozličného zloženia. Najčastejšie dominuje na železo bohatý ankerit, menej siderit. Vyskytujú sa v slovenskej aj moravskej časti flyšového pásma, v Spišskej kotline, Liptovskej kotline, na Orave ai. Častou zložkou sedimentov je pyrit, ktorý môže niekedy vykryštalizovať aj vo väčších kryštáloch, častejšie tvorí jemnozrnné koncentrácie. Rozkladom pyritu sa niekedy tvorí halotrichit, sadrovec, alunogén a iné sekundárne nerasty.

Marmarošské diamanty
Špecifickým minerálom východoslovenského paleogénu sú tzv. marmarošské diamanty. Sú to drobné kryštály číreho kryštáľu dokonale kryštalograficky obmedzené. Vyskytujú sa na mnohých miestach od Uliča po Veľkú Poľanu v puklinách pieskovcov, kde vznikli z cirkulujúcich roztokov. Oveľa častejším minerálom je obyčajný kremeň, vo vápnitých pieskovcoch je bežným minerálom kalcit.

Mangánové ložiská
oxidické vrstvy - pyroluzit, manganit, menej apatit, kalcit, dolomit, montmorillonit
karbonátické vrstvy - rodochrozit, manganokalcit, pyrit a ílové minerály

Pelosiderity
ankerit - polohy a konkrécie v horninách, samostatne alebo spolu so sideritom
siderit - spolu s ankeritom
pyrit - pomerne časté konkrécie v pelosideritoch
sekundárne minerály - halotrichit, sadrovec, alunogén a iné sekundárne nerasty

Marmarošské diamanty
kremeň - dokonale ohraničené kryštály číreho kremeňa v puklinách pieskovcov

Zdroj: Mineralogie Československa; Bernard J.H. a kolektív; vydavateľstvo Academia; 1981