Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Orlické hory - minerály
zdroj: www.orlickehory.ochranaprirody.cz
pridané:
21.4.2009

Na rozdíl od okolních oblastí, například Krkonoš a Jeseníků, je znalost mineralogických poměrů kusá.

Minerály metamorfovaných hornin

V rulách stroňské série nalézáme především distén, granát, turmalín, rutil a apatit, ve svorech pak až 15 mm velké porfyroblasty granátu bez krystalografického omezení (Vápenný vrch). V okolí Čertova dolu a na úbočí vrchu Zakletý mikroskopický distén a staurolit, popřípadě i turmalín.

Minerály v usazených horninách

Typickým minerálem pro svrchnokřídové sedimenty je trávově zelený glaukonit. Je součástí všech mořských sedimentů, a to hlavně těch, které vznikaly v mělkém prokysličeném moři, jako jsou pískovce nebo polohy slinité s hojným glaukonitem. Pyrit je přítomen v několika generacích. Krystalovaný pyrit v krystalech až 2 cm velkých je hojný především v uhelných jílovcích v cenomanu. Pro spodnoturonské spongilitické slínovce - opuky je charakteristická přítomnost pyritových konkrecí hlízovitého tvaru. Těžké minerály v říčních a potočních sedimentech obsahují především v různém poměru typické akcesorické minerály vyvřelých a přeměněných hornin - apatit, zirkon, turmalín, granát, rutil, staurolit, magnetit, amfibol, epidot, leukoxen a limonit. SKÁCEL et coll. (1971) uvádí z náplavů potoků přitékajících z Orlických hor do horního toku řeky Zdobnice a Říčky i z náplavů těchto řek nové nálezy scheelitu, wolframitu a kassiteritu. Tito minerály naznačují výskyt cínové a wolframové mineralizace, vázané pravděpodobně na kontaktní zónu stroňské série s migmatity. Ojedinělé šupinky zlata nalezla ALBRECHTOVÁ v náplavu potoka stékajícího ze západního svahu Deštné.

Hydrotermální minerály

Ložisko zrudnění Pb-Zn popsal MIKUŠ (1962) z jihozápadního okolí Nové Vsi u Orlického Záhoří, kde vystupuje v poruchové zóně severo-západo-jihovýchodního směru v grafitických břidlicích a svorech stroňské série. Obdobné zrudnění bylo zjištěno při geologickém průzkumu v šedesátých letech u Velké Zdobnice, v krystalických vápencích stroňské série. Hlavním minerálem je hrubě zrnitý, téměř černý sfalerit s drobnými uzavřeninami chalkopyritu. Dalšími minerály jsou chalkopyrit a galenit. Sirníkové zrudnění tvoří starší mineralizační etapu, na kterou navazuje mladší až povariské uranové a fluoritové zrudnění se smolincem , chalkopyritem, pyritem, arzenopyritem, karbonáty a krevelem. Hydrotermální monominerální žíly křemene malé mocnosti známe z celé oblasti Orlických hor. Pozornost si zaslouží několik metrů mocná žíla bílého, vodově šedě šmouhovaného křemene pod Kačerovem. Křemeno-kalcitová mineralizace je hojná. V celé oblasti lze pozorovat větší či menší hematitizaci, projevující se ukládáním tenkého hematitového povlaku na puklinách nebo v drcených dislokovaných zónách. V širokém areálu svrchnoproterozoické série novoměstských fylitů a zábřežské série včetně intruzívních masívů se objevuje svérázná nízkoteplotní mineralizace charakteristická přítomností zeolitu - laumontitu.

Průzkum na uranové zrudnění byl ukončen v r. 1964. PLUSKAL (1972) uvádí v okolí Kamence, Říček a Nebeské Rybné krátké žíly smolince, někdy doprovázené karbonátovou žilovinou, které vyplňují drobné trhliny ve svorech stroňské série. SKÁCEL (1974) považuje za charakteristický doprovod zdejšího uranového zrudnění polymetalickou mineralizaci s fluoritem. Na všech lokalitách jsou přítomny i lamprofyrové žíly, často mineralizované fluoritem.

Nerudní suroviny

Oblast východního svahu Orlických hor mezi ortorulami a křídovými sedimenty je charakteristická výskytem hojných poloh a vložek grafitických svorů, místy kvarcitů (v nejsevernější části až několik decimetrů mocné polohy čistého grafitu Trčkov - Neratov).

Krystalické vápence, resp. dolomity byly sledovány na lokalitách Kamenec a Olešnice a vyhodnoceny jako neperspektivní pro těžbu.

Těžba kameniva v CHKO byla prováděna v lomu Pěčín - granitizované ruly granodioritového složení, a v lomu Špičák u Plasnice - uralitické gabro.

orlickehory.ochranaprirody.cz