Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - V Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK byl otevřen Geologický park
zdroj: www.natur.cuni.cz
pridané:
6.7.2010

Dne 22. června 2010 v 16 hodin byla v Botanické zahradě PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2 otevřena stálá geologická expozice „Horniny a geologický vývoj Českého masivu.“ Geologický park slavnostně otevřel děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.

Stálá expozice „Horniny a geologický vývoj Českého masivu“ prezentuje na příkladu 32 unikátních druhů hornin a formou doprovodných posterů geodynamické procesy, které se podílely na vzniku a vývoji v celosvětovém měřítku výjimečného horninového podloží České republiky.

Expozice je členěna do 6 sekcí věnovaných geologickým jednotkám, které se nachází na území ČR. Každý vzorek navíc ve své struktuře ukrývá určitý geologický proces jako je například sedimentace, tavení, deformace nebo metamorfóza.

Ve vystavených exponátech je zakódována bohatá historie geologického vývoje hornin České republiky. Návštěvník tak bude mít možnost shlédnout horniny vznikající např. při subdukci litosférických desek (granulit), kolizi kontinentů (pararuly), kolapsu horstev (slepence), usazování v mořích či jezerech (pískovce a opuky), doklady dávné sopečné aktivity (bazalt), horniny vzniklé ve velkých hloubkách (peridotity) nebo naopak na zemském povrchu (pískovce). Expozice obsahuje horniny známé jako například granity (žuly), ale také méně známé (ale o to více zajímavé) jako například durbachity nebo eklogity.

Geologická expozice „ Horniny a geologický vývoj Českého masivu“ je umístěna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Na Slupi 16, Praha 2 a bude návštěvníkům přístupna zdarma v otevíracích hodinách Botanické zahrady.

Viac: http://www.natur.cuni.cz/faculty/aktuality/v-botanicke-zahrade-prirodovedecke-fakulty...

083
Geologický park

natur.cuni.cz