Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zlaté Hory
zdroj: http://www.zlatehory.cz
pridané:
28.10.2011

O začátcích dolování v okolí Zlatých Hor se nedochovaly žádné písemné zprávy ani archeologické nálezy. Za pravděpodobné lze považovat získávání zlata rýžováním a jílováním podél místních toků v 10. a 11. století. Po vyčerpání těchto sekundárních zdrojů zlata se ve 13. století přešlo k dolování v pevné hornině v oblasti Marie Pomocné. Následně byly objeveny i bohaté zlatonosné rudy na Starohoří. Tím byl dán základ dvou velkých revírů, v nichž pak probíhala těžba ve 14. století doložena prvními písemnými zprávami.

Největšího rozkvětu dosáhla těžba v 16. století, kdy v prostoru rýžovišť za městem byly v letech 1590 a 1591 nalezeny valouny zlata o hmotnosti 1, 38 kg a 1, 78 kg. Poté následoval úpadek těžby a následné pokusy o její obnovení již nikdy nedosáhly dřívější úrovně. Na základě geologického průzkumu byla v padesátých a šedesátých letech minulého století obnovena těžba měděných rud. Po dotěžení mědi v 80. letech se pozornost obrátila k polymetalickým ložiskům a v roce 1990 se obnovila těžba zlata. V současnosti je těžba, jako již několikrát v tomto revíru zastavena. Zůstaly jen zbytky hornických prací, včetně zlatokopeckého náhonu, pozůstatky po těžbě jílováním a také písemné záznamy v kronikách.

Každodenní rýžování na mlýnech

Repliky středověkých mlýnů se nacházejí v Hornickém skanzenu 2 km od Zlatých Hor u obce Ondřejovice. Po prohlídce mlýnice a stoupy, kde vám bude předvedena funkčnost mlýnů (s názornou ukázkou drcení rudy), si můžete od průvodce zapůjčit rýžovací pánve a přímo na místě si vyzkoušet rýžování zlata.

Zlaté valouny ve Zlatých Horách

Valoun se zlatem o váze 1,387 kg nalezený v roce 1590 ve Zlatých Horách byl darován Rudolfu II.

Viac: http://www.zlatehory.cz/ryzovani-zlata/ms-36189/p1=36186

137
Repliky středověkých mlýnů

http://www.zlatehory.cz