Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zlatohorské zlaté valouny
zdroj: http://www.zlatehory.cz
pridané:
8.2.2012

Nálezy zlatých valounů, zvláště větších, nebyly na Zlatohorsku zcela běžnou událostí. Přesto ale o nich máme zajímavé záznamy. Dosud nejúplnější přehled písemných zpráv o nalezených zlatých valounech zpracovali a uveřejnili Večeřová a Večeřa. Podařilo se jim nalézt zmínky a dílem i popis 17 kusů nalezených na Zlatohorsku v období mezi začátkem 16. a koncem 17. století. Přitom nejstarší zmínka pochází z roku 1549. Největší nalezené valouny pochází z tzv. ,,Měkkých dolů“, které těžily zlato v zlatonosných sedimentech mezi Zlatými Horami (dříve Zuckmantel), Ondřejovicemi a Glucholazy. ,,Měkký důl“ v blízkosti Zlatých Hor, vyhloubený do hloubky 100 m, byl místem nálezu dvou valounů tak neobvyklých svou velikostí, že byly opakovaně zmiňovány v literatuře i v následujících staletích. Tak například F. Ens ve své knize z roku 1837 uvádí: Za Andrease Jerina (biskup v letech 1585 až 1596) bylo hornictví v největším rozkvětu. Poskytovalo železo, olovo, vitriol a dědičná štola (Erbstollen) na Starohoří (Althackelsberg) bohaté dary zlata, … Zde byl nalezen 14. srpna 1590 kus ryzího zlata vážící 3 vratislavské libry, neboli 4 marky, 15 lotů vídeňské zlaté váhy, tehdejší hodnotu 355 uherských florinů, nebo 675 florinů 27 krejcarů rýnských. Jiný kus, který byl vykopán 22. března 1591, vážil 9 marek vratislavských, neboli 6 marek 15 lotů vídeňských a měl hodnotu 456 florinů uherských, čili 867 florinů 49 krejcarů rýnských. Oba kusy byly jako vzácnost odeslány do vídeňského přírodovědného muzea (mineralogické sbírky) a těžařstvo se spokojilo s kresbou obou nálezů ve skutečné velikosti, které jsou s tímto popisem ještě dnes uloženy v městském archivu Cukmantlu.

Již tato informace z počátku 18. století ale není zcela přesná – nejednalo se o nálezy ryzího zlata a také místo nálezu neodpovídá skutečnosti. Zdůrazněme ale to, že byly zhotoveny dokumenty s vyobrazením a popisem valounů; samostatné valouny byly odeslány císaři Rudolfu II. a následně předány do vídeňské mineralogické sbírky. Informaci potvrdil R. Zuber, když uvedl, že ,,… roku 1590 a 1591 byly vyrýžovány dva valouny zlata, jeden vážil 1,387 kg a druhý dokonce 1,783 kg. Oba divy přírody byly darovány císaři Rudolfu II. do jeho mineralogické sbírky, odkud se ztratily neznámo kdy a kam. Městu zůstaly jen obrázky vzácných nálezů a pergamenech, ale i ty jsou dnes ztraceny.“

O osudu ztracených (či spíše zcizených) zlatých valounů z vídeňské mineralogické sbírky nemáme do dnešního dne žádné informace. Jinak je tomu se „ztracenými pergameny“. Snad šťastná shoda okolností vedla k tomu, že v Německu několik dnů před dnem ustavení krajanského sdružení bývalých zlatohorských občanů (Heimatgruppe Zuckmantel), které se uskutečnilo 4. února 1961, učinil blíže nespecifikovaný antikvariát zajímavou nabídku předsedovi kulturního výboru krajanského sdružení Jeseník (Heimatgruppe Friewaldau). Předmětem nabídky byly mimo jiné i dva rukopisné dokumenty s vyobrazením zlatých valounů, nalezených ve Zlatých Horách. Krajané ze Zlatých Hor a okolí se na již zmíněném ustavujícím shromáždění rozhodli nabízené dokumenty koupit a okamžitá sbírka vynesla potřebný nemalý obnos. Oba rukopisné dokumenty jsou do dnešního dne uchovány a lze podrobně popsat jejich podobu i obsah; místem jejich uložení je tzv. Domovská jizba (Heimatstube) ve würtenberském městě Bietigheim. Budovu, v níž se „Heimatstube“ nachází, zachvátil v roce 2004 požár, ale ani požárem, ani hasicí vodou nebyly dokumenty poškozeny.

Druhý dokument není, jak by se dalo očekávat, analogickým dokumentem o nález druhého zlatého valounu v roce 1591, o kterém jsme se již zmínili. Týká se rovněž nálezu zlatého valounu, ale dalšího, nalezeného až v roce 1647. Záhlaví dokumentu neobsahuje žádný nadpis a za obrázkem zlatého valounu následuje jeho popis – tentokrát stručnější, bez udání váhy valounu a zřejmě s cenou stanovenou odhadem: Roku 1647, dne 15. září, nalezl s neobyčejným podivem o Božím požehnání devítiletý hoch zlatem prorostlý křemen poté, kdy házel po jabloni v zahradě, sousedící s městem Cukmantl; (zlatý) podíl měl hodnotu 100 dukátů a v rýnských 300 zlatých rýnských. Podepsán: Knížecí báňský úřad

K tomuto nálezu došlo krátce před ukončením třicetileté války. Nález byl opět předán vratislavskému biskupovi, kterým byl Karel Ferdinand, princ polský a švédský. Biskupem byl zvolen v roce 1625 jako dvanáctiletý a byl jím do roku 1655. Neměl ani kněžské, ani biskupské svěcení a ve Slezsku byl jen čtyřikrát. Lze se domnívat, že i to přispělo k tomu, že na předání nalezeného valounu nereagoval. Tři a půl roku po nálezu valounu se otec nálezce dopisem obrací na biskupa – niského knížete se žádostí o vyplacení odměny za odevzdaný nalezený zlatý valoun. Podstatná část dopisu z 11. června 1650 má ve volném překladu následující znění: Nejveleváženější, nejjasnější, nejmilostivější kníže a pán pan etc. Stalo se to v mnou koupené zahradě přibližně před třemi a půl roky. Všemohoucí Bůh svým dobrotivým požehnáním vložil do ruky mému synkovi, tehdy devítiletému, když chtěl hodit kamenem po jablku na stromě, do ruky valoun, prorostlý čistým dobrým zlatem a tímto valounem jej obdaroval. Jako věrný poddaný jsem jej bez prodlení zaslal Vaší knížecí milosti tak, že jsem jej předal d rukou současného horního hejtmana a nepochybuji o tom, že Vám byl předán a Vaše knížecí milost si na to vzpomíná a chtěl bych Vám popřát, aby valoun přispěl k pohodě Vaší knížecí milosti. Spoléhám se na to, že se k Vám dostane má pokorná prosba a s proslulou laskavostí Vaší vysoce urozené nejjasnější knížecí milosti ráčí Vaše knížecí milost poddaného svým milostivým zrakem a mně chudého muže s mými malými dětmi, z nichž jednoho bylo Bohem obdarováno štěstím, potěšíte milostí a odměnou, atd…. Vaší knížecí milosti poddaný a věrný Andreas Paschke, kostelník v Cukmantlu.

Není známo, jak a zda vůbec biskup Karel Ferdinand na tento dopis reagoval.

Z Vlastivědného sborníku Jesenicko 9/ 2008, Marian Čep, Městské muzeum Zlaté Hory

Viac: http://www.zlatehory.cz/zlatohorske-zlate-valouny/d-306550/p1=36168

http://www.zlatehory.cz