Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pivnice
zdroj: http://www.mastale.cz
pridané:
7.6.2012

Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince 1998. Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany.

Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha.

Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Každý návštěvník se musí chovat tak, aby nepoškozoval skalní útvary a porosty a nezasahoval do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů a rostlin.

Zdroj: http://www.mastale.cz/pr_pivnice.htm

164
Pivnická rokle. Foto: wikipedia

http://www.mastale.cz