Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Maštale
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
9.6.2012

Maštale je přírodní rezervace ev. č. 1502 poblíž obce Bor u Skutče v okrese Chrudim. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je charakteristické skalní útvary s převahou cenomanských pískovců a na nich zastoupených kulturních a reliktních borů. Tato přírodní rezervace chrání pískovcové skalní město Toulovcovy maštale, jako jediné větší v jižní části východních Čech. Členitost reliéfu umožňuje přítomnost pestré mozaiky rostlin a živočichů. Mezi nejvýraznější typy stanovišť patří především hluboké skalní rokle s klimatuem inverzního charakteru, prameniště a vlhké lesní louky, lesní rybníky a suchá temena skal s mělkou písčitou půdou. Tato dosud příliš civilizací nepoznamenaná krajina, je však dobře protkána sítí turistických stezek a cyklotras.

Geologie a geomorfologie

Oblast Maštalí má charakter zvlněného reliéfu, který je ukloněn k severu. Rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. Území leží na pomezí české křídové pánve a krystalických hornin Českomoravské vrchoviny. Erozí vzniklé členité povrchové tvary jsou tvořeny cenomanskými glaukonitickými pískovci, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty.[2] Skalní stěny jsou rozčleněny zvětráváním, odnosem a svahovými pohyby do samostatných věží a bloků. Nalezneme zde zcela běžně různé výčnělky, převisy, jeskyně, okna, dutiny, voštiny, římsy a další tvary selektivního zvětrávání a odnosu.

Jihovýchodní část rezervace je tvořena Městskými maštalemi, roklí V kvíčalnici a Voletínským údolím. Centrální částí jsou Toulovcovy maštale s úzkými průlezy a náznakem vývoje skalního města. Název se vztahuje k pověsti o skrýších rytíře Vavřince Toulovce z jarošovské tvrze. Výrazným skalním členěním se vyznačují i následná údolí Vranické a Korálky. Rozlehlá je rokle Všivíce mezi Zderazí, Borem a Polánkou s útvary Kolumbovo vejce, Kazatelna, Betlém aj. Pod osadou Roudná vystupují na údolním svahu Novohradky různé typy hornin (svrchnokřídové slínovce a pískovce, předkřídová lateritická zvětralina na metadrobách hlinecké zóny a žula). Jižní okraj (v okolí kóty Posekanec) leží už na žulách, vystupujících zde také v několika skalních výchozech. Půdní pokryv je tvořen kambizeměmi, a to jednak její typická i kyselá varieta, v zamokřených polohách je pak glej typický.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%A1tale

165
Toulcovy maštale

http://cs.wikipedia.org