Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kněhyňská jeskyně
zdroj: http://nature.hyperlink.cz
pridané:
14.12.2012

Základní údaje: Rozsáhlý vertikální jeskynní systém, který se nachází na jihovýchodním svahu hory Kněhyně (1257 m) v Radhošťské hornatině v Moravskoslezských Beskydech, asi 750 m pod vrcholem v nadmořské výšce 1025 až 1090 m, asi 120 m od hranice NPR Kněhyně - Čertův Mlýn. Vstupní otvor je situován ve stupňovitém reliéfu úbočí jižního svahu se sklonem 30-35° asi 50 m nad lesní cestou. Katastrální území Čeladná, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1990. Evidenční kód ÚSOP: 1346. Kategorie IUCN: přírodní památka. Celková výměra prostoru vymezeného na povrchu: 1,00 ha. Mapa.

Předmět ochrany: Podzemní systém nepřístupné pseudokrasové jeskyně a jejích ekologických funkcí, ojedinělá zoologická lokalita a významné zimoviště netopýrů. Předmětem ochrany je zachování jedinečného fenoménu - pískovcového pseudokrasu značných rozměrů v centrální oblasti výskytu mocných godulských vrstev s nejhlubší pseudokrasovou propastí v České republice.

Geologie, pseudokrasové jevy, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy slezské jednotky godulských vrstev s převahou odolných glaukonitických pískovců nad jílovci a slepenci. Pro vrcholové oblasti Beskyd je charakteristické hlubinné ploužení, které porušuje horninový masív a dochází k rozvolnění vrcholových poloh vysokých hřbetů. Vznikají zde rozsáhlé skalní sesuvy, na jejichž odlučné plochy jsou vázány rozsedlinové pseudokrasové jeskyně a propasti. Jeskyně je výsledkem tektonických pochodů ve flyšových horninách v období třetihor, preglaciálních pochodů (období zalednění, pleistocén) a současných svahových procesů. Svahovým rozekláním rozpukaných bloků godulských pískovců vznikl chaotický systém puklin a podzemních prostor bez druhotné krasové výzdoby. Propasťovitá puklinová jeskyně je nejhlubší lokalitou tohoto typu v Západních Karpatech (hloubka 57,5 m). Délka chodeb vytvořených v několika patrech je 280 m.

Jeskyně má tři vstupy, které však mezi sebou nejsou průlezně propojeny, hlavní vstup je opatřen uzamykatelnou mříží. Celý jeskynní systém je vytvořen na tektonické puklině zasahující minimálně 70 m do hloubky masívu. Jedinou výzdobou v jeskyni je 12 cm dlouhá „ploutev”, která vznikla usazením jemných částeček jílů a vyluhovaného hydrogenuhličitavu vápenatého ze slabě vápnitých flyšových hornin. Kněhyňská jeskyně je typickým příkladem vzniku pseudokrasu v Beskydech. Půdním typem na povrchu přírodní památky jsou skeletovité horské podzoly.

Zdroj: http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Knehynska_jeskyne.htm

obr
Foto: http://picasaweb.google.com/lh/photo/88CTmTn-IU0eoSuiLtFEVg

http://nature.hyperlink.cz