Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Nosislavská zátočina
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
22.2.2014

Nosislavská zátočina je přírodní památka v okrese Brno-venkov, severozápadně od obce Nosislav. Důvodem ochrany je zachování posledního přirozeného meandru na dolním toku Svratky[1] (tj. jižně od Brna), kde jsou břehová společenstva s významným výskytištěm živočišných populací.

Chráněn je tok a koryto řeky spolu s přilehlými pozemky. Památka je ve správě AOPK Brno.

Památka se nachází na 25. říčním kilometru řeky Svratky. Nedaleko probíhá silnice II/425 mezi Židlochovicemi a Nosislaví. Územně leží na katastrálním území obce Nosislav, poblíž katastrálních hranic Židlochovic a Nosislavi. Na levém břehu se polní tratě nazývají Nosislavské zahrady a Humínka.

Před revolucí v roce 1989 existovaly plány na napřímení toku. V prosinci 1989 podalo Občanské fórum v Nosislavi na návrh svého člena Vladimíra Židka žádost o vyhlášení Chráněného přírodního výtvoru Nosislavská zátočina. Jedním z důvodů byly obavy z negativních dopadů regulace, které se projevily při podobné úpravě Svratky u Vranovic. Ohledně této záležitosti se dále angažovali členové OF František Suchánek, který jednal se správcem toku řeky Svratky (Povodí Moravy v Brně) a Vladimír Svoboda, který zajistil mapové podklady se soupisem vlastníků.[2]

Přírodní památka Nosislavská zátočina byla zřízena obecně závaznou vyhláškou bývalého Okresního úřadu v Břeclavi dne 25. září 1991 s účinností dnem 10. října

Podloží údolní nivy v místě přírodní památky je tvořeno neogenními mořskými sedimenty karpatské předhlubně. Říční sedimenty nivy vytváří spodní souvrství převážně pleistocenních štěrkopísků, překrytých holocenními jílovými náplavami s mocností 2 až 4 metry. Nivní půdy kolem řeky tvoří fluvizem typická a glejová.[1]

Řeka Svratka tvoří v místě dvojitý meandr. Dosahuje zde šířky 35 až 45 m a hloubky kolem 4 m. Vnější břehy jsou kolmé, vymleté proudem řeky. Je na nich dobře pozorovatelný odkrytý geologický a pedologický profil. Na vnitřních březích meandrů se tvoří písčité pláže, v korytě pak štěrkové lavice. Provzdušňování vody na štěrkových lavicích a působení bentosu zde značně posiluje schopnost samočištění řeky.[1]

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nosislavsk%C3%A1_z%C3%A1to%C4%8Dina

244
Nosislavská zátočina

http://cs.wikipedia.org