Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Váté písky u Bzence
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
24.6.2014

Váté písky je území chráněné jako národní přírodní památka. Nachází se na Jižní Moravě mezi částí obce Rohatec (Rohatec-kolonie) a železniční stanicí Bzenec-Přívoz v oblasti Bzenecké doubravy (někdy nazývané Moravská Sahara). Rozkládá se z obou stran železniční tratě Přerov - Břeclav v pruhu širokém až 60 m a dlouhém 5,5 km na ploše 94,56 ha.[1] Ze severozápadní strany je rezervace po celé délce lemovaná borovicovou monokulturou lesu Doubrava, na jihovýchodě sousedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví. V budoucnosti může být tato rezervace ovlivněná plánovanou stavbou rychlostní silnice R55.

Hlavním důvodem ochrany je výskyt významných pískomilných společenstev. Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy rostlin, živočichů (zvláště hmyzu) a hub. V blízkosti rezervace se nachází velká pískovna.

Oblast je tvořena sedimenty moře z mladších třetihor, z nichž byly odváty jemnější částice. Písek je tak tvořen čistými křemennými zrny s minimem jiných minerálů. Vrstva písku zde dosahuje mocnosti od 10 do 30 m.

Železniční trať z Břeclavi do Přerova se zapříčinila o vznik Vátých písků. Oblast rezervace vátých písků byla zachována díky výstavbě železniční trati tzv. „severní dráhy“ v roce 1840, pro kterou bylo nutno vytvořit bezlesý protipožární pás pro provoz parních lokomotiv.[3] Ten dnes tvoří území přírodní památky. Ostatní oblasti na tzv. Moravské Sahaře byly v 1. pol. 19. století zalesněny lesníkem J. B. Bechtlem. Oblast byla roku 1990 vyhlášená chráněným přírodním výtvorem a roku 1992 jako národní přírodní památka.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1t%C3%A9_p%C3%ADsky_u_Bzence

261

http://cs.wikipedia.org