Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Ludvíkov pod Smrkem
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
7.12.2014

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381, kdy je uvedena v urbáři (soupisu usedlostí a jejich obyvatel) frýdlantského panství (dle jiných zdrojů je ale první zmínka datovaná až k roku 1592). Tím se řadí mezi první osídlená místa ve Frýdlantském výběžku. Již k roku 1346 je však zmiňován zdejší kostel svatého Petra a Pavla. Do doby, než bylo roku 1584[ Melchiorem z Redernu založeno Nové Město pod Smrkem, zde bylo zázemí horníků, jenž dobývali v Jizerských horách (především na Svinském vrchu) cínovou a měděnou rudu. Do roku 1588 v obci též sídlil perkmistr (úředník, jenž má na starosti hornickou a důlní správu na území státu či oblasti).

Geologická stavba, reliéf a půdy

Po geologické stránce se v oblasti vesnice nacházejí kvartérní nezpevněné sedimenty. Jižní část je tvořena hlínami a kameny, severní část hlinitými štěrky. Hranici mezi nimi tvoří přibližně silnice do Raspenavy a Lázní Libverdy. Údolí Ludvíkovského potoka je tvořeno nivními sedimenty (hlínou, pískem či štěrky). Jižně od Ludvíkova jsou vrcholky Jizerských hor tvořené zde proterozoikálními metamorfity (fylitem a svorem), které na severních úpatích přecházejí v ortorulu. V těchto jizerskohorských vrcholech se také nacházely doly, v nichž se od konce 16. století těžil kasiterit, ze kterého se následně získával cín. Horníci z Krušnohorska a Tyrolska, které sem tehdejší majitelé panství – Redernové – pozvali, založili v těchto místech desítky jam a štol. Cínu se využívalo při výrobě nádobí (mís i talířů), dále svícnů, nočníků, ale také rakví. Za vlády Gallasů (v 17. století) již ovšem výtěžnost dolů klesala a těžba v nich se nakonec ukončila.

Horopisně náleží oblast do České vysočiny, konkrétně do Krkonošsko-jesenické subprovincie, v níž je součástí Krkonošské oblasti, přesněji jejího celku Frýdlantská pahorkatina. Jihovýchodně od vesnice se nacházejí vrcholy Závorník (697 m n. m.) a Svinský vrch (757 m n. m.), které jsou součástí Jizerských hor. Z pedologického hlediska se v oblasti Ludvíkova pod Smrkem nachází kambizemě a v okolí vodního toku glejové půdy.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADkov_pod_Smrkem

http://cs.wikipedia.org