Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Na Čihadle
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
26.12.2014

Přírodní rezervace Na Čihadle je chráněné území reprezentující relativně mladé rozvodnicové vrchoviště, nacházející se ve střední části Jizerských hor[1] o rozloze 4,35 ha v nadmořské výšce 965–977 m n. m.[2] Pojmenována byla podle ptačího čihadla,[3] které se v oblasti nacházelo. Vyhlášena byla v roce 1960 a je součástí CHKO Jizerské Hory (vyhlášena v roce 1967).[1] Vrchoviště je tvořeno především bezlesím vrchovištního typu s objem 80 000 m3, maximální mocností 350 cm a velkým počtem rašelinných jezírek (tzv. „blänků“) a tůní.[2]

Fauna i flora rezervace jsou typické pro vrchoviště Jizerských hor. Jsou zde zastoupeny všechny významnější typy vrchovištních společenstev. Nejvýznamnější zástupci fauny jsou blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris), která je řazena mezi druhy kriticky ohrožené, dále ostřice bažinná (Carex limosa) a kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Fauna je významná díky trifobiontním druhům bezobratlých a ornitofauně zastoupené především tetřívkem obecným a hýlem rudým.[1] Oblast přírodní rezervace je zároveň součástí Natura 2000. Konkrétně se jedná o ptačí oblast CZ0511008 Jizerské hory a evropsky významnou lokalitu CZ0510412 Jizerské smrčiny.[1]

Oblast byla dávno před vyhlášením rezervace chráněna[2], bohužel intenzivní těžba dřeva v okolí a především silné znečištění ovzduší v 70. a 80. letech 20. století ji poškodilo.[1] Rašeliniště postupně vysychá a proto je nutná intenzivní ochrana, která tyto následky zmírní. Pro turisty je PR přístupná pouze po vyhrazeném povalovém chodníku, mimo něj je vstup zakázán. Celá oblast rezervace je oplocena.

Přírodní rezervace se nachází v centrální části Jizerských hor na severovýchodním úpatí masivu Černé hory, jinak nazývaném Sněžné věžičky[1], při Štolpišské silnici.[4] v nadmořské výšce 965–977 m n. m. Celková rozloha přírodní rezervace je 4,35 ha[2] Ochranné pásmo se rozkládá na západní okraji rezervace na dolním úbočí Sněžných věžiček a východní část se nachází při Štolpišské silnici, která je jednou z hlavních turistických cest této části hor. Zasahuje do nadmořské výšky 1000 m n. m.[1] PR Na Čihadle

Přírodní rezervace se rozkládá v katastrálním území města Hejnice v okrese Liberec v Libereckém kraji.

Náhorní planina, na které leží vrchoviště Na Čihadle, byla až do středověku člověkem téměř nedotčena. Jediní lidé, kteří se zde pohybovali, byli ptáčníci, hledači vzácných kovů a uhlíři. K osidlování docházelo především v podhůří.[5]

Od 16. století vlastnil frýdlantské panství rod Redernů. Ti podporovali vznik nových hornických osad, lesních sklářských hutí a osad s textilní výrobou. Významnou hornickou osadou, pro těžbu cínu, bylo Nové Městečko, dnes známe jako Nové Město pod Smrkem. Lesní sklářské hutě vznikaly ve vyšších polohách. K nejznámějším jistě patří osady Bedřichov, Mšeno, Hutě a Rejdice.[5] PR Na Čihadle

S velkým ekonomickým rozvojem oblasti docházelo i k velkému osidlování a k zintenzivnění těžby dřeva. Těžby nebyly ušetřeny už ani vysoké partie hor, i přes to, že kvůli strmým a kamenitým svahům, byly hůře dostupné. Kmeny byly do údolí splavovány po Smědé a Štolpichu. V roce 1776 zavedl lesní úřad provádění holých sečí, což na přelomu 18. a 19. stol. způsobilo téměř celkové vymizení staršího porostu z centrální části hor.[5]

Geomorfologicky se oblast řadí do Krkonošsko-jesenické subprovincie, Krkonošské oblasti, celku Jizerské hory, podcelku Jizerská hornatina a okrsku Smědavská hornatina.[1]

Geologické podloží je tvořeno horninami krkonošsko-jizerského žulového plutonu. Konkrétně se jedná o výrazně porfyrickou, středně zrnitou žulu až granodiorit.[3] Jsou to horniny těžce rozložitelné a chudé na látky pro výživu rostlin.[2] V nadloží je rozšířeno ložisko rašeliny.[1]

Oblast přírodní rezervace je charakteristická chudým horninovým podložím, málo členitým reliéfem a chladným humidním klimatem. Tyto podmínky významně ovlivňují její půdní poměry. Vyskytují se zde rašeliništní půda vrchovištní, zrašelinělé gleje a podzoly.[1]

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Na_%C4%8Cihadle

http://cs.wikipedia.org