Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Důl svatého Jiří
zdroj: http://cs.wikipedia.org
pridané:
24.9.2015

Důl svatého Jiří byl objeven v roce 1967 při hydrogeologickém průzkumu historického jádra města Kutné Hory, zhruba v hloubce 22 m pod Jezuitskou kolejí (dnes GASK). Objevitelé byli přesvědčeni, že se jedná o důl Osel, který až do poloviny 16. století patřil k nejhlubším a nejbohatším dolům světa a který byl právě do těchto míst písemnými prameny lokalizován. Následný průzkum však prokázal, že se jedná o dokonale zachovanou středověkou odvodňovací štolu, raženou v časovém úseku od 14. až do počátku 16. století. Nejstarší části štoly, tvořené bohatým chodbovým patrem nad zatopeným a zatím neprozkoumaným rozsáhlým důlním dílem, původně propojovaly jednotlivé těžní jámy, ležící na oselském a čapčošském žilném pásmu.

Štola byla vyražena v rulách kutnohorského krystalinika těsně při styku s bazálními křídovými slepenci. V nadloží ruly se nacházejí usazené horniny obsahující vápenec, proto se ve štole vyskytují podobné jevy jako v krasových jeskyních. Veřejnosti přístupná část měří cca 300 metrů a lze jí navštívit pouze v rámci prohlídky s průvodcem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD

http://cs.wikipedia.org