Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vlčí jámy
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
13.11.2015

Vlčí jámy je přírodní památka, byla vyhlášena v roce 1975 a nachází se na jihozápadním úbočí Blatenského vrchu severovýchodně od města Horní Blatná při stezce vedoucí k rozhledně; katastrálně přísluší k poněkud vzdálenější obci Potůčky. Důvodem je ochrana středověkých dobývek cínových rud, ve kterých se vlivem specifického vzdušného režimu vytváří jeskynní led.

Přírodní památka se skládá z Vlčí jámy a Ledové jámy. Ledová jáma je 15-20 metrů hluboká, velmi úzká propadlina vzniklá hornickou činností při těžbě cínových rud. Jde o pozůstatek dolu Jiří. Vlčí jáma byla původně dolem Wolfgang. Tato propadlina je přes 120 metrů dlouhá, široká asi 14 metrů a hluboká až 25 metrů.

V oblasti je druhově chudá vegetace, pestřejší zastoupení mají pouze kapraďorosty, např. žebrovice různolistá, bukovinec osladičovitý, sleziník severní, sleziník červený či puchýřník křehký. V důlních propadlinách rostou vzácnější chladnomilné druhy, jako je pryskyřník platanolistý nebo podbělice alpská. Na jediném místě v ČR tu roste mech měďovka Mielichhoferova (Mielichhoferia mielichhoferiana), vázaný na odkryté žíly rud mědi.

Roku 1813 byl důl Jiří cenným zdrojem ledu pro vojáky raněné v bitvě národů u Lipska. Prochází tudy naučná stezka Vlčí jámy, která měří přibližně 5,5 km. Začíná i končí v Horní Blatné.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_j%C3%A1my


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C4%8D%C3%AD_j%C3%A1my#/media/File:Vlci_jama2.jpg

https://cs.wikipedia.org