Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Turold
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.1.2016

Turold je přírodní rezervace ev. č. 456 severně od města Mikulov v okrese Břeclav. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Pálava. Důvodem ochrany jsou skalní, stepní a křovinná společenstva na vápencovém podkladě s výskytem druhů typických pro bradlové pásmo Pavlovských vrchů; významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště, jakož i významné zimoviště netopýrů.

Hlavní těleso bradla Turold (vrchol v nadmořské výšce 385 m) je tvořeno ernstbrunnskými vápenci jurského stáří, ve kterých je vyvinut systém jeskyní, dnes nazývaný jako jeskyně Na Turoldu. Ernstbrunnské vápence jsou doplněny o sedimenty stáří svrchní křídy známé jako klementské vrstvy. Jurské vápence jsou bohaté za zkameněliny (je zde známo až 500 druhů) a jsou to především řasy, ostnokožci (Echinodermata), koráli, mlži (Bivalvia), plži (Gastropoda), ramenonožci (Brachiopoda) a Amoniti (řadí se hlavonožcům).

Postupem času došlo ke krasové činnosti, při které vznikaly nejen podpovrchové jeskyně, ale i povrchové krasové kapsy, které byly vyplněny mladšími sedimenty, ve kterých rovněž byly nalézány zkameněliny (ale v tomto případě se ve většině případů jedná o čtvrtohorní obratlovce - hlodavce, netopýry, zajíce atd.). Předpokladem je, že k prvnímu krasovění došlo ještě před uložením klementského souvrství (před mořskou záplavou ve svrchní křídě). Hlavní jeskyně vznikly asi před 15 miliony let (během miocénu). Dnes je známo 2200 m chodeb, ale většina jeskynního systému byla zničena při těžbě vápence.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Turold

003 Na Turoldu(Mikulov)

Na Turoldu cave (1)

https://cs.wikipedia.org