Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Loupensko
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.2.2019

Buližníkový hřbet Loupensko (nejvyšší bod 568 m n. m.) je přírodní památka, registrovaná v seznamu chráněných území pod ev. č. 666. Nachází se jihovýchodně od obce Nezdice nad Úhlavou na stejnojmenném katastrálním území, přináležejícím do okresu Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana buližníkového hřbetu na vrcholu a svazích lokality Velký les jako chráněného přírodního výtvoru byla vyhlášena ONV Klatovy v roce 1976. Důvodem ochrany bylo zachování bizarní skupiny buližníkových skal s typickým porostem skalních společenstev. Geologie a geomorfologie

Loupensko je rozsáhlý strukturní buližníkový hřbet, protažený v délce téměř 2 km ve směru severovýchod – jihozápad na území geomorfologické jednotky Švihovská vrchovina mezi obcemi Nezdice a Vlčí. Vrcholová skála v severovýchodní části hřbetu tvoří cca 500 metrů dlouhou skalní hradbu, která je místy až 20 m vysoká. V chráněném geotopu lze spatřit různé skalní tvary – jehly, věže a plotny. Ve vrcholových partiích jsou zřetelné tektonické ohlazy, na svazích hřbetu se vyskytují balvanité sutě.

Zdejší buližníky, zbarvené šedě až černě díky příměsi grafitu v hornině, jsou protkány sítí jemných křemenných žilek. Odolnost buližníkových skal vůči zvětrávání se projevuje výraznými elevacemi v krajině. Často vystupují na povrch jako výrazná skaliska – skalní suky. Podloží tvoří břidlice a droby svrchního proterozoika.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Loupensko

Loupensko (001)

https://cs.wikipedia.org