Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dobročkovské hadce
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.8.2019

Dobročkovské hadce jsou přírodní památka ev. č. 1573 v okrese Prachatice. Nacházejí se podél Křemžského potoka (nazývaného také jako Dobročkovský potok), poblíž obce Ktiš. Památka se skládá ze dvou částí, z nichž severovýchodní leží v CHKO Blanský les a jihozápadní již za hranicí CHKO. Důvodem ochrany jsou svahové louky na hadcovém podkladu s typickou částečně suchomilnou a teplomilnou květenou,

Geologický podklad území tvoří převážně biotitický granulit Blanského lesa, případně metamorfované horniny v podobě biotitické ruly a místy i amfibolitu. Na uvedeném podloží se nachází sedimentovaný materiál pleistocénního a holocénního stáří tvořící potoční nivu, tedy hlinité písky, písčité hlíny a na některých místech se nachází soliflukční kamenitohlinité sedimenty. Úbočí severní části chráněného území jsou extrémně suché, což je zapříčiněno podložím v podobě serpentinitu (hadců), respektive pravděpodobněji serpentinizovaný peridotit. Tato hornina zasahuje na některých místech až do nivy potoka. Pro tuto horninu je charakteristické, že obvykle obsahuje značné zastoupení niklu, chromu a kobaltu působící na většinu organismů toxicky. Půdní profil tvoří na serpentinitových pahorcích kambizemní hořečnaté rankery a mělká kambizem typická. V případě nivy Křemžského potoka se většinou nachází typický glej a pseudoglej.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro%C4%8Dkovsk%C3%A9_hadce

Nature reserve Dobrockovske hadce in autumn 2011 (38)

https://cs.wikipedia.org