Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Trosky
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.9.2019

Trosky (514 m n. m., na mapách bývá uváděna výška 488) jsou neovulkanický vrch se zříceninou hradu nazývaného rovněž Trosky v CHKO Český ráj, přibližně mezi Turnovem a Jičínem, v katastrálním území obce Troskovice v okrese Semily Libereckého kraje. Trosky jsou symbolem Českého ráje a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. V horních partiích vrchu leží chráněné území přírodní památky Trosky. Vrch je nejvyšším bodem Vyskeřské vrchoviny.

Trosky představují erozní relikt struskového kužele. Selektivní eroze odnesla převážnou část pyroklastik a obnažila dvojitou přívodní dráhu bývalých monogenetických vulkánů tvořenou kompaktním bazanitem (druh čediče). V prostoru mezi oběma věžemi se ještě vyskytuje bazanitové subhorizontálně uložené deskovité těleso se subvertikálně orientovanou sloupcovou odlučností. Tato partie patrně reprezentuje relikt lávového proudu vylitého z Baby. Kompaktní přívodní dráhy jsou místy lemovány relikty pyroklastických uloženin. Zvrstvení není vyvinuté, ale z textury uloženin je zřejmé, že strusky byly ukládány na povrchu v podobě struskového kužele. Stupeň fragmentace i četnost vesikulárních fragmentů odpovídají strombolskému typu erupce. Bazanit z Trosek byl datován na 16,5 milionů let. Aktivita započala vytvořením struskového kužele Baba, který byl doprovázen výlevem lávy. Následně došlo k posunutí centra aktivity mírně k východu, přičemž vznikl sesterský kužel Panna. Přívodní dráha Panny proráží relikt lávového proudu spojeného s kuželem Baby a strusky Panny tuto lávu překrývají. Aktivita se pak patrně posunula ještě více k východu, kde stála podle pamětníků do čtyřicátých let 20. století výrazná bazanitová skála, jež byla vytěžena. Dvě skalní věže vzniklé na vypreparovaných výplních soupouchu byly modelované vedle antropogenní činnosti periglaciálním mrazovým zvětráváním: mrazové sruby, trhliny v sloupovitě odlučné hornině. Na úpatních slínovcových svazích vznikl soliflukční suťový plášť. V okolí je rozsáhlý pískovcový podstavec se skalními tvary na příkrých svazích (skalní město – přírodní rezervace Apolena na jiho-jihovýchodě). Vrch je převážně zalesněný borovicí, místy jsou smrkové a bukové porosty.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trosky_(hora)

Hrad Trosky, letecký snímek

https://cs.wikipedia.org