Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kamenná hůra
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.9.2019

Kamenná hůra je přírodní rezervace ev. č. 1655 mezi vesnicemi Merboltice, Malý Šachov a Valkeřice v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Chráněné území spravuje AOPK ČR - regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří.

Předmětem ochrany jsou místní čedičových sutě a trvalé ledové jámy, kde jsou specifické mikroklimatické podmínky, na které jsou vázány vzácné a ohrožené druhy mechorostů. Chráněná jsou také rostlinná a živočišná společenstva sutí a suťových lesů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_h%C5%AFra_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace,_okres_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn)

Kamenec (519 m) se suťovými poli v PR Kamenná hůra z rozhledny na Strážném vrchu u Merboltic (3)

https://cs.wikipedia.org