Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Hřídelecká hůra
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.11.2019

Přírodní památka Hřídelecká hůra zahrnuje území čedičové homole Horka (398 m n. m.) na východním okraji vesnice Hřídelec, části města Lázně Bělohrad v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Chráněné území bylo zřízeno k ochraně geologické lokality se vzácnými nerosty. Hřídelecká hůra je vulkanický pahorek mladotřetihorního stáří, který je součástí pruhu izolovaných výskytů čedičových hornin, rozprostírajícího se mezi Novou Pakou přes Lázně Bělohrad k Červené Třemešné. V důsledku těžby a odvětrávání měkčích výplní zde vznikly dutiny a pseudokrasové jeskyně, v nichž se vyskytují různé minerály. Jižní a západní svahy jsou porostlé teplomilnou vegetací, na severním a východním svahu převládají řídké porosty náletových dřevin, poskytující úkryt ptactvu a drobným živočichům.

Přírodní památka je tvořena neovulkanitovým tělesem nefelinického bazanitu s polohami subvulkanické bazaltoidní brekcie a svrchnokřídovými slínovci. Jedná se o bohaté naleziště minerálů, např. amfibolu, dolomitu, kalcitu, olivínu, aragonitu (dokonale vyvinuté krystaly, případně krystalové srůsty i agregáty s medovým zbarvením patří k nejdokonalejším na území ČR) aj. Těžbou čediče vznikla lomová jáma s komorami a chodbami.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%ADdeleck%C3%A1_h%C5%AFra

Hřídelecká Hůra, vstup

https://cs.wikipedia.org