Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Medlánecké kopce
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
27.11.2020

Miocenní sladkovodní vápence je přírodní památka ev. č. 852 na severním okraji obce Tuchořice v okrese Louny. Chráněné území je ve správě Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Důvodem ochrany je zachování geologického profilu se sladkovodním karbonátovým souvrstvím třetihorního stáří (miocén) s významným paleontologickým obsahem a vzácného rostlinného druhu hořce brvitého, který se v lokalitě vyskytuje.

Bývalý vápencový lom na severovýchodním okraji obce Tuchořice, poblíž silnice na Lipno. Lom je nalezištěm zkamenělin organismů z období mladších třetihor. Chráněné území je přístupné po cestě od silnice na Lipno.

Sténa opuštěného lomu je dlouhá 300 m a široká 40 až 60 m a místy dosahuje výšky až 25 metrů. Geologický profil je jediným rozsáhlejším profilem souvrství sladkovodních vápenců miocenního stáří v rámci České republiky. V období spodního miocénu bylo v okolí Tuchořic sladkovodní jezero. Toto období bylo charakteristické svým teplým subtropickým klimatem, který byl příznivý pro vývoj bohaté suchozemské fauny a pestré teplomilné flóry. Zbytky živočichů a rostlin, žijících na březích jezera, byly splaveny do jezerní nádrže. Miocenní vápence v Tuchořicích obsahují velké množství zkamenělin. Nejvýznamnější jsou nálezy téměř 90 druhů převážně teplomilných suchozemských plžů, dnes již vymřelých. Kromě toho zde byly nalezeny zbytky dřeva stromů, pecky břestovců, jádra ořechovců, úlomky listů a vějíře palem. Ve vápencích se také vyskytují dutiny s druhotně vykrystalizovaným kalcitem a fosilní chodby živočichů žijících v minulosti ve dně jezerní pánve.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miocenn%C3%AD_sladkovodn%C3%AD_v%C3%A1pence

PP Miocenní sladkovodní vápence, stěna (005)

https://cs.wikipedia.org