Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Štěpánský rybník
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
30.3.2021

Zkameněliny na lokalitě sbíral Celda Klouček ve dvacátých letech dvacátého století. Odkryvy horninových výchozů pravděpodobně vznikly těžbou kamene v drobném lomu.

Předmětem ochrany území v přírodní památce je skalní výchoz s fosiliemi živočichů, přičemž pro některé druhy trilobitů a ramenonožců je Štěpánský rybník typovým nalezištěm. Geologické podloží tvoří prvohorní horniny klabavského souvrství ze spodního ordoviku. V nižší úrovni se nachází jílovité břidlice. Ve vyšší úrovni lomem odkrytého výchozu jsou šedomodré tufity překryté prachovci[6] a tufitickými břidlicemi. Jejich nadložím z přeplavených tufitů pronikla diabasová žíla,[6] která způsobila slabou kontaktní metamorfózu okolních sedimentů. Na těchto horninách se vyvinul půdní typ kambizem, který v blízkosti rybníka přechází do typických glejů a pseudoglejů.

Fosílie prvohorní fauny se vyskytují ve spodních jílovitých břidlicích a v tufitických polohách. V břidlicích se objevují obvyklé druhy graptolitů Tetragraptus reclinatus abbreviatus a ramenonožců Celdobolus punctatus. Významným druhem nacházejícím se v tufitech je ramenonožec Ranorthis lipoldi nebo trilobit Pricyclopyge binodosa cyanea. Kromě nich se v tufitech vyskytují další zástupci plžů, konulárií a mechovek. V nadložních tufitických břidlicích se objevují stratigraficky důležité mikrofosilie Desmochitina bulla.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Štěpánský rybník, kámen

https://cs.wikipedia.org