Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Právna ochrana minerálov - Vyhláška MŽPSR č. 213/2000 Z.z. z 29.5.2000 o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní
zdroj: www.sazp.sk
pridané: 3.10.2005

Pri zbieraní minerálov by sme mali dodržiavať určité pravidlá. Keďže viaceré minerály sú na Slovensku chránené a nie vždy je jasné, čo sa pod týmto pojmom rozumie, uvádzame presné znenie zákonnej normy, ktorá ochranu minerálov u nás upravuje. (Vynechaná je Príloha č. 2 k vyhláške č. 213/2000 Z.z. - typové skameneliny a ich spoločenská hodnota).

V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republikyč. 213/2000 Z.z. z 29. mája 2000 o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 písm. c) a d) a § 27 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

§ 1

Chránené nerasty a chránené skameneliny

 1. Chránené nerasty sú
 2. nálezy nerastov nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli nerasty prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „typový nerast“),
 3. nerasty predstavujúce prírodné prvky alebo chemické zlúčeniny zväčša s kryštálovou štruktúrou, ktoré vznikli v dôsledku geologických procesov na území Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B,
 4. meteority nájdené na území Slovenskej republiky.

(2) Chránené skameneliny sú

   

 1. nálezy skamenelín nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli skameneliny prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (ďalej len „typová skamenelina“),
 2.  

 3. skameneliny dostatočne zachované na ich spoľahlivé určenie, ktoré sú zvyškami fosílnych živočíchov a rastlín, ich odtlačkov alebo stôp ich činnosti z územia Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín

   

 1. Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín zahŕňa

   

 1. zachovanie mineralogicky najcennejších nerastov a paleontologicky najcennejších skamenelín bez zmeny na mieste ich prirodzeného nálezu, ak im nehrozí poškodenie alebo zničenie v dôsledku prírodných vplyvov alebo ľudskej činnosti, odcudzenie, alebo ak nie je ohrozený plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,
 2.  

 3. ochranu miesta prirodzeného nálezu,
 4.  

 5. ich odber z miesta prirodzeného nálezu oddelením od pôvodného horninového alebo minerálového prostredia za účelom ich identifikácie alebo vedeckého skúmania s následným uložením v zbierkach takým spôsobom, aby sa nepoškodili,
 6.  

 7. ich ochranu ako predmetov múzejnej hodnoty vrátane zabezpečenia trvalej odbornej starostlivosti o ne,
 8.  

 9. ich trvalé zachovanie v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky,
 10.  

 11. ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi.1)

   

 1. Ak hrozí poškodenie chránených nerastov alebo chránených skamenelín ich odberom z miesta prirodzeného nálezu, zabezpečuje sa ochrana tohto miesta najmä vyhlásením územnej ochrany2) alebo výkupom pozemku.3)
 2.  

 3. Odobratým chráneným nerastom a chráneným skamenelinám uloženým v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach sa zabezpečuje trvalá odborná starostlivosť, ktorou sa rozumie uloženie chránených nerastov a chránených skamenelín v priestoroch bez škodlivých chemických a mechanických vplyvov, ich zabezpečenie pred odcudzením a ich nezameniteľné označenie; za nezameniteľné označenie sa považuje uvedenie najmä názvu chráneného druhu, miesta prirodzeného nálezu, roku nálezu alebo odobratia vzorky a pridelenie evidenčného čísla. Na ochranu chránených nerastov a chránených skamenelín ako predmetov múzejnej hodnoty uložených v múzejných zbierkach sa vzťahujú osobitné predpisy.4)
 4.  

 5. Trvalé zachovanie chránených nerastov a chránených skamenelín v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky sa nevzťahuje na výmenu zbierok múzeí a vedeckých pracovísk, ak nejde o typové nerasty a typové skameneliny.
 6.  

 7. Chránené nerasty uvedené v prílohe č. 1 časti B možno

   

 1. zbierať 5) na účely ich spracúvania a obchodovania s nimi,
 2.  

 3. spracúvať, 5)
 4.  

 5. obchodovať s nimi, 5)

len ak ide preukázateľne o ich hromadný výskyt na mieste ich prirodzeného nálezu a ak sú v zbierkach štátnych múzeí s prírodovedným zameraním.

(6) Spracúvaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie výroba úžitkových, ozdobných a umeleckých predmetov z chránených nerastov a chránených skamenelín.

(7) Obchodovaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek prevod vlastníctva chránených nerastov a chránených skamenelín ako aj akákoľvek zmena ich držiteľa v dôsledku nájmu, pôžičky, výpožičky alebo úschovy okrem nadobúdania zbierkových predmetov múzeami podľa osobitných predpisov,4) vysokými školami s prírodovedným zameraním, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými pracoviskami, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť v geologických vedách (mineralógii a paleontológii). 

(8) Potvrdenie o oznámení nálezu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 (ďalej len „potvrdenie“), je dokladom potvrdzujúcim oznámenie nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín na mieste ich prirodzeného nálezu, ako aj nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín odobratých z miesta prirodzeného nálezu po ich identifikácii. Potvrdenie je verejná listina. Pri každej zmene držiteľa chránených nerastov a chránených skamenelín sa originál potvrdenia odovzdáva novému držiteľovi. Ak ide o trvalý vývoz chránených nerastov a chránených skamenelín, originál potvrdenia sa odovzdáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 3

Odber chránených nerastov a chránených skamenelín

(1) Odber takého množstva vzoriek chránených nerastov a chránených skamenelín z miesta prirodzeného nálezu, pri ktorom sa nepoškodí podstata chránených nerastov a chránených skamenelín, možno uskutočniť, ak

   

 1. nie je možné zabezpečiť ich ochranu pred poškodením alebo zničením v dôsledku prírodných vplyvov a ľudskej činnosti alebo pred odcudzením,
 2.  

 3. by prerušenie prác, pri ktorých došlo k nálezu, ohrozilo plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, 6)
 4.  

 5. odber je potrebný na účel ich identifikácie a vedeckého skúmania.

(2) Odobraté chránené nerasty a chránené skameneliny označené podľa § 2 odsek 3 sa prednostne uložia v zbierkach tých štátnych múzeí s prírodovedným zameraním,7) do ktorých podľa ich významu patria a ktoré majú na ich ochranu vytvorené najlepšie podmienky; typové skameneliny sa uložia v zbierkach Slovenského národného múzea.

§ 4

Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín

   

 1. Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín vyjadruje ich vedeckú, kultúrnu a národnú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na vzácnosť ich výskytu.
 2.  

 3. Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín sa uplatňuje najmä pri

   

 1. posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi 1) a pri vyčíslení vzniknutej škody, 8)
 2.  

 3. vypracúvaní znaleckých posudkov,9)
 4.  

 5. určovaní nálezného.10 )

§ 5

Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín

   

 1. Spoločenská hodnota chránených nerastov je uvedená v prílohe č. 1 časti B; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na rozmer nálezu a vývoj vzorky (morfológiu a formu kryštálov).
 2.  

 3. Spoločenská hodnota chránených skamenelín je uvedená v prílohe č. 3; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na vzácnosť nálezu a stav zachovania vzorky.
 4.  

 5. V závislosti od vzácnosti výskytu nálezu a významu miesta nálezu na území Slovenskej republiky možno spoločenskú hodnotu chránených nerastov určenú podľa prílohy č. 1 časti B a spoločenskú hodnotu chránených skamenelín určenú podľa prílohy č. 3 zvýšiť až o 400 % hornej hranice.
 6.  

 7. Spoločenská hodnota typových nerastov, meteoritov nájdených na území Slovenskej republiky a typových skamenelín sa určuje znaleckým posudkom;9) pri jej určovaní sa prihliada na skutočnosti uvedené v odseku 3.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1986 Zb. o chránených druhoch nerastov.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.

Príloha č.1 k vyhláške č. 213/2000 Z.z.

ČASŤ A
TYPOVÉ NERASTY

euchroit
evansit
hauerit
hodrušit
kornelit
libethenit
mrázekit
romboklas
schafarzikit
szomolnokit
tetradymitvashegyit

ČASŤ B
CHRÁNENÉ NERASTY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

akantit kryštál nad 7 mm 2 000,- až 4 000,-

achát prírodný alebo nabrúsený nad 25 cm2 1 100,- až 1 800,-

ametyst kryštál nad 8 cm 1 200,- až 2 000,-

ametyst holubníkovitý kryštál nad 5 cm 1 600,- až 3 000,-

antimón zrnitý agregát nad l2 cm2 1 000,- až 2 000,-

antimonit kryštál nad 8 cm 2 700,- až 5 000,-

antlerit agregát kryštálov nad 10 cm2 800,- až 1 500,-

apjohnit agregát kryštálov nad 5 cm2 1 200,- až 2 000,-

aragonit kryštál nad l5 cm 1 000,- až 5 000,- , formy aragonitovej výplne v jaskyniach a priepastiach 1 000,- až 15 000,-

arzenolit agregát kryštálov nad 5 cm2 1 100,- až 2 000,-

baryt kryštál nad 5 cm 900,- až 1 500,-

botryogén agregát kryštálov nad 5cm2 1 600,- až 3 000,-

camerolait agregát kryštálov nad 6 cm2 1 000,- až 2 000,-

celestín kryštál nad 1 cm, agregát kryštálov nad 5 cm2 1 300,- až 2 500,-

claudetit agregát kryštálov nad 5 cm2 1 400,- až 3 000,-

devillín kryštál nad 7 mm, agregát kryštálov nad l0 cm2 1 000,- až 2 000,-

diaspor agregát kryštálov nad l5 cm2 900,- až 2 000,-

euchroit kryštál nad 2 cm, agregát kryštálov nad 8 cm 2 2 200,- až 4 400,-

evansit nátekový agregát nad 20 cm2 1 500,- až 3 000,-

evenkit agregát kryštálov nad l0 cm2 1 300,- až 2 600,-

F -zunyit zrnitý agregát nad 25 cm2 800,- až 2 000,-

galenit kryštál nad 5 cm 1 000,- až 6 000,-

hauerit kryštál nad 5 mm 1 500,- až 3 000,-

hodrušit kryštál nad 5 mm, agregát kryštálov nad 5 cm2 1 700,- až 3 000,-

chalcedón náteky nad 50 cm2 800,- až 3 500,-

chalkofylit agregát kryštálov nad 8 cm2 alebo kryštál nad 0,5 cm 1 200,- až 2 400,-

chalkopyrit kryštál nad 4 cm 1 500,- až 3 000,-

idrialit (idrialín) agregát kryštálov nad l0 cm2 1 000,- až 2 000,-

kalcit kryštál nad l5 cm 800,- až 2 000,- , sintrové formy v jaskyniach a priepastiach 800,- až 10 000,-

kermezit kryštál nad 5 cm, agregát kryštálov nad 50 cm2 1 000,- až 9 000,-

kornelit * 1 000,- až 2 000,-

kremeň holubníkovitý kryštál nad l2 cm 1 800,- až 3 500,-

krištáľ kryštál nad l0 cm 1 000,- až 2 000,-

krištáľ holubníkovitý kryštál nad 6 cm, agregát kryštálov nad 60 cm2 1 000,- až 6 000,-

langit kryštál nad 5 mm, agregát kryštálov nad 20 cm2 800,- až 2 000,-

libethenit kryštál nad 7 mm 1 600,- až 3 000,-

meď agregát kryštálov a plieškov nad 20 cm2 1 400,- až 2 000,-

mrázekit kryštál nad 3 mm, agregát kryštálov nad 4 cm2 2 000,- až 4 000,-

opál drahý hniezda nad 10 cm2 2 000,- až 16 000,-

polybázit kryštál nad 1 cm 1 500,- až 3 000,-

posnjakit agregát kryštálov nad 8 cm2 800,- až 1 600,-

pseudomalachit kôry, náteky nad l5 cm2 900,- až 2 000,-

pyrargyrit kryštál nad 1 cm 1 800,- až 3 600,-

pyrit kryštál nad l0 cm 1 000,- až 2 000,-

romboklas * 1 400,- až 2 800,-

rumelka kryštál nad 8 mm 1 200,- až 2 400,-

rutil kryštál nad 5 cm 800,- až 1 600,-

sfalerit kryštál nad 5 cm 800,- až 3 000,- schafarzikit * 2 000,- až 3 000,-

skinnerit kryštál nad 1 cm 1 300,- až 2 500,-

stefanit kryštál nad 1 cm 2 000,- až 4 000,-

strašimirit agregát kryštálov nad l5 cm2 800,- až 1 600,-

striebro agregát kryštálov, drôtikov a plieškov nad l0 cm2 3 000,- až 6 000,-

szomolnokit * 1 000,- až 2 000,-

tetradymit kryštál nad 5 mm 1 400,- až 2 800,-

tetraedrit kryštál nad 2 cm 1 000,- až 2 000,-

valentinit kryštál nad 2 cm, agregát kryštálov nad 10 cm2 1 800,- až 3 600,-

vashegyit zrnitý agregát nad l0 cm 2 1 400,- až 2 800,-

voltait kryštál nad 5 mm, agregát kryštálov nad 5 cm2 2 100,- až 4 200,-

záhneda kryštál nad 15 cm 2 000,- až 4 000,-

zlato, elektrum agregát kryštálov, drôtikov a plieškov nad 5 cm2 5 000,- až 15 000,-

Poznámky:

1. Pojem nerast je rovnocenný s pojmom minerál.
2. Kryštál je geometricky ohraničené prírodné teleso bez mechanického poškodenia.
3. Agregát kryštálov je zhluk viacerých kryštálov toho istého minerálu vytvárajúci priestorový tvar.
4. Zrnitý agregát je zoskupenie zŕn nerastu vytvárajúce priestorový tvar.
5. Nátekový agregát je priestorový tvar bez zjavných znakov kryštálov.
6. Každý nález nerastov označených v tejto prílohe znakom * sa považuje za chránený nerast.
7. Plošné vymedzenie v cm2 je dané ohraničením vzorky v priemete do roviny.

sazp.sk