Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Maglovec pri Prešove
zdroj:
www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
21.11.2006

Lokalitu Maglovec tvorí viacero kameňolomov zhruba 3 km východne od Prešova v Slánskych vrchoch. Lomy sú založené v dioritových porfyritoch a andezitoch. Na lokalite sa našlo pomerne veľa druhov minerálov, z ktorých asi najznámejší je chabazit a danburit. Chabazit sa vyskytoval čo do množstva hlavne v minulosti a to v pomerne veľkých kryštáloch (do 6 cm) na niekoľko desiatkach cm2 plochy. Nachádzal sa hlavne na druhom podlaží lomu č.3 ale aj v zatopenom lome č.1, kde bola hojná jeho odroda fakolit. Hojný bol tiež už v opustenom lome č.4. V súčastnosti sú jeho nálezy menej hojné, pretože ťažba postupuje v pevných a pukliny neobsahujúcich horninách.


Chabazit z lokality Maglovec

Za tento rok (2005) sme nenašli ani jednu kvalitnú vzorku chabazitu. Iba v novembri 2004 sme, ale to bola asi len nejaká anomália, našli pekné zelené ×× fakolitu veľké do 2cm. Kryštály boli často obrastené palygorskitom a hematitom. Vyskytli sa na mieste, kde to nikto nečakal. Jednalo sa zrejme len o jednu puklinu, z ktorej odstrel vyhádzal všetky vzorky na povrch odstrelenej kopy. Nebolo ich veľa, zhruba okolo 10 kusov a dve zaujímavé vzorky kalcitu. Neboli tak zaujímavé veľkosťou kryštálov, skôr ich zaujímavou zelenou farbou.

Potom sme prišli v domnení, že niečo ešte nájdeme, ale bohužiaľ už nič poriadne sme nenašli. Ďalším známym minerálom lokality je danburit, ktorý sa nachádza výlučne na prvom podlaží lomu č.3. Je to jediný výskyt na Slovensku. Nachádza sa v uzavreninách (xenolitoch) podložných sedimentárnych hornín, ktoré obalili sopečné horniny hlavne už spomínaný dioritový porfyrit a andezit. Uzavreniny sú veľké od niekoľkých cm do 1m. Tak ako pri chabazite boli jeho nálezy oveľa častejšie v minulosti čo do množstva aj kvality. Danburit tvorí ihlicovité až stlpcovité ×× od niekoľkých mm až do 10cm, ale to je dosť vzácne.

Zaujímavým minerálom je taktiež bórosilikát zelenej farby datolit. Tvorí pekné stlpcovité ×× zväčša do veľkosti 1cm a to je už v podstate obor. Obyčajne sú menšie. Je tiež dosť vzácny na Slovensku, pretože okrem tejto lokality sa našiel ešte v Záhradnom a Finticiach, ale tam nebol v takom peknom vývoji ako v Maglovci. Často sa vyskytujú aj granáty hlavne grossulár a andradit v ×× do 0,5cm.

Ďalej je to analcím, fluorit, thaumazit, amfiboly, diopsid a občas aj sádrovec (mariánske sklo). Tieto minerály sa občas vyskytnú aj v peknom kryštalickom vývoji. Ako sme už spomínali, v súčastnosti sú nálezy zriedkavejšie. Napríklad minulého roku (2005) sa našiel len jeden kvalitnejší xenolit vo veľkosti zhruba 0,5 ×0,5m, v ktorom boli ×× danburitu do 3cm veľkosti s pekne ukončenými kryšt. plochami v asociácii s červenými ×× andraditu do 3mm a zel. amfibolom (amiantom). Aj kamenári, ktorí tam pracujú nám potvrdili, že v minulosti boli takéto nálezy bežné.

V najvrchnejších partiách lomu, hlavne na treťom podlaží sa vyskytujú zaujímavé ×× kalcitu a občas aj fakolitu. Za zmienku stojí ešte viacmenej už historický nález pekných ×× apatitu veľkosti do 5cm v opustenom lome č.4, ktorý bol realizovaný zhruba pred 30-timi rokmi. Na nájdenie kvalitnejších vzoriek je potrebný poriadny kus šťastia, hoci ťažba postupuje pomerne rýchlo. Ale je tu ešte nádej, že sa bude ťažiť pilier medzi lomami č.3 a č.1, ktorý je intenzívne mineralizovaný (hlavne chabazit). Ak by sa toto zrealizovalo, tak sa vráti minulosť do súčasnosti.


Pohľad na lom


Mapka

preshowminerals.szm.sk