Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Slanské vrchy
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
28.9.2007

Slanské vrchy tvoria výrazný horský chrbát severojužného smeru, oddeľujúci Košickú kotlinu na západnej strane od Východoslovenskej nížiny na východnej strane. Sú typickým vulkanickým pohorím, budovaným stratovulkánmi. Celkovo je ich v Slanských vrchoch päť a to Zlatá Baňa, Makovica, Strechový vrch, Bogota a Veľký Milič. Hlavnými horninami sú rôzne druhy andezitov, dioritové porfyrity, ryolity, dacity, tufy až brekcie. Slanské vrchy predstavujú jeden z mála významnejších rudných revírov na východnom Slovensku. Nachádzajú sa tu rôzne druhy rudných a nerudných surovín. Najväčšie rudné výskyty a jediné aj ťažené sa nachádzajú v zlatobanskom stratovulkáne.


Zbytky lávového prúdu neďaleko Hermanoviec

Ide hlavne o polymetalické ( Pb- Zn -Cu ), antimónové a ortuťové rudy. Unikátom európskeho významu bola ťažba drahého opálu v priestore Dubníka. Na úpätí Slanských vrchov neďaleko Prešova sa nachádza najväčšie ložisko halitu na Slovensku. Najrozšírenejšou nerudnou surovinou je stavebný kameň ťažený v lomoch, ktorých sú v Slanských vrchoch desiatky, rôzne druhy opálov a limnokvarcity. Po mineralogickej stránke sú Slanské vrchy pomerne pestré. V oblasti Zlatej Bane sa vyskytovali pekné rudné minerály, hlavne antimonit, sfalerit, bournonit a iné, na Dubníku okrem drahých a mliečnych opálov aj rumelka a množstvo sekundárnych minerálov ( alunogén, halotrichit, fibroferit a iné ), kvalitné ukážky sa vyskytovali a občas sa vyskytujú aj v súčasnosti v lomoch Fintice, Maglovec, Vechec, Slanec a iných. Jedná sa hlavne o stilbit z Fintíc, chabazit a danburit z Maglovca, tridymit a pekné guľovité kalcity z Vechca, medovožlté kalcity na chalcedónoch zo Slanca.

Slanské vrchy sú bohaté na výskyty opálov, okrem už spomínaných drahých a mliečnych sú to hlavne voskové opály, chlóropály, drevné opály a klasické mäsové opály z Herlian. Najkrajšie drevné opály pochádzajú zo Zemplínskej Teplice, Čakanoviec a Zámutova. Lokalít s nálezmi obyčajných opálov je veľa. Ide hlavne o Lesíček, Herľany, Slančík, Bunetice, Kecerovský Lipovec ( aj s nálezmi hyalitu ), Vyšná Kamenica, Dargov, Banské a množstvo ďalších.

Na juhu Slanských vrchov v oblasti Byšty, Breziny, Kuzmíc a Slivníka boli nájdené nádherné vzorky chalcedónov a achátov, ktoré patria k najkvalitnejším na Slovensku. Je veľká pravdepodobnosť, že tieto minerály, hlavne opály a chalcedóny, sa vyskytujú aj na iných, ešte neobjavených lokalitách.

preshowminerals.szm.sk