Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Jelšava
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
21.11..2007

V súčasnosti najväčšie ložisko magnezitu na Slovensku, ktoré je stále v ťažbe, sa nachádza približne 3km SV od Jelšavy v Dúbravskom masíve. Prieskum na ložisku sa začal v roku 1957. Ťažba sa začala povrchovým lomom a neskôr sa prešlo na podzemnú ťažbu. Ložisko sa delí na tri časti a to Dúbrava, Miková a Jedľovec. Teleso ložiska má smernú dĺžku 4500m a max. mocnosť 600m. Lokalita je otvorená viacerými rampami a obzormi na rôznych úrovniach. Ide hlavne o horizonty 450m.n.m, 400m.n.m, 325m.n.m a v roku 1983 sa začal otvárať horizont 220m.n.m.

V súčasnosti prebieha ťažba hlavne na tomto obzore. Hlavným minerálom na lokalite je magnezit a spolu s ním je všade prítomný dolomit. Magnezit tvorí zriedka pekné kryštáliky, oveľa častejšia je hrubokryštalická forma. Dolomit sa tu vyskytuje vo viacerých generáciách od jemnekryštalickej formy až po veľké metasomatické kryštály tzv. konské zuby. Tie sú veľké aj niekoľko cm. Zberateľsky najzaujímavejší je dolomit, ktorý spolu s kalcitom tvorí pekné kryštalické drúzy v častých trhlinách a kavernách. Tieto kaverny dosahujú až niekoľkometrové rozmery. Samozrejme s postupujúcou ťažbou do hĺbky sa ich počet znižuje.


Aragonit

Veľkosť kryštálov v drúzach dosahuje niekoľko cm. Drúzy dolomitu sa dajú zbierať aj v početných dutinách v povrchovom lome na Jedľovci. Častým minerálom je aj palygorskit. Menej časté sú niekoľko cm kryštály kremeňa. Zaujímavým minerálom je aragonit, ktorý sa občas vyskytuje v dutinách magnezitu a dolomitu. Boli tu nájdené až 25cm dlhé a 2cm hrubé kryštály. Z ďalších minerálov je prítomný mastenec, klinochlór, muskovit a iné.

V roku 1907 sa v Dúbravskom masíve z nadložných dolomitov ťažili Pb-Zn rudy v štôlni Galmajka. Zo zberateľského hľadiska bola zaujímavá oxidačná zóna s výskytom smithsonitu, ceruzitu, hemimorfitu a krokoitu. Lokalita je podobná s lokalitami Ochtiná a Ardovo. Škoda, že pre vysokú vlhkosť a prašnosť sme nemohli urobiť viac fotografií. Aj napriek tomu je táto lokalita v celoslovenskom meradle výnimočná, veď kde by sme videli veľké nákladné autá vchádzajúce priamo do podzemia.

preshowminerals.szm.sk