Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Ochtiná
zdroj: www.preshowminerals.szm.sk
pridané:
13.1.2008

Ložisko Pb – Zn rúd sa nachádza zhruba na polceste medzi obcami Ochtiná a Rochovce, presnejšie 2km SZ od Ochtinej na ľavom brehu potoka Štítnik. Jedná sa o banské pole Mária – Margita, na ktorom sa nachádzali tri štôlne. Boli vyrazené ešte v druhej polovici 19. storočia na južných svahoch Dúbravy. Ústie najspodnejšej z nich Mária – Margita sa nachádza tesne nad úrovňou potoka.


Kryštály ceruzitu

Na lokalite sa od roku 1879 ťažili galenitové a sfaleritové rudy. O pár rokov neskôr bola ťažba zastavená a na krátku dobu v roku 1907 bola otvorená štôlňa Mária – Margita. V rokoch 1937-1938 vlastnila ložisko firma Baťa. Po vojne v rokoch 1949-1954 tu prebiehal geologický prieskum a po jeho ukončení bolo ložisko opustené. Zrudnenie sa nachádza v prevažnej miere vo vápencoch a tvorí ho hlavne masívny sfalerit, galenit, v menšej miere je zastúpený pyrit, chalkopyrit, bournonit, tetraedrit, pyrotín a iné. Mocnosť rudných žiliek sa pohybuje priemerne do 30cm ale narazili sa aj šošovky do 1,5m mocné. Rudné minerály na ložisku netvoria kryštalickú formu.

Vo vrchných častiach ložiska sa vyvinula mohutná oxidačná zóna s pomerne pestrou paletou sekundárnych minerálov, ktorá je zaujímavá aj zo zberateľského hľadiska. V minulosti bola aj táto zóna intenzívne ťažená. Najhojnejší je smithsonit, hemimorfit, ceruzit. Vzácnejšími sú hydrozinkit, aurichalcit, linarit, bindheimit a iné. Smithsonit tvorí nátekovité až kvapľovité formy, niekedy na povrchu sú aj malé klencové XX , hemimorfit tvorí ihličkovité XX max. 5mm veľké bielej až priehľadnej farby, ceruzit sa objavuje častejšie v limonitizovaných dutinkách v prítomnosti galenitu v kryštálikoch do 1cm veľkých, hydrozinkit tvorí práškovité povlaky modrobielej farby a taktiež aj bindheimit, ktorého povlaky majú žltú farbu. Ostatné spomínané minerály iba zriedka tvoria XX väčšie ako 3mm.

My sme túto lokalitu navštívili niekoľko krát od roku 1996 a v podstate iba raz sa nám podarilo nájsť zaujímavejšie vzorky a to hlavne ceruzit a smithsonit. Boli to pekné kryštalické drúzky v dutinách Pb – Zn žiloviny. Momentálne ( r. 2006 ) je dosť obtiažne prístupná št. Mária - Margita a je iba otázka času, kedy sa jej vchod úplne zavalí. Kedysi bol otvor do nej väčší a po preplazení prvého metra sme od toho upustili. Vstup do nej je nebezpečný a preto ho nemožno odporučiť. Trochu lepšie vyzerá štôlňa nad št. Mária – Margita, ale tam je potrebné lano.


 Sekundárne povlaky minerálov na galenitovej žile, štôlňa Mária-Margita

Tretia štôlňa je neprístupná. Haldy pri potoku sú dosť zarastené, ale pri troche námahy sa dajú odkryť. Všetky uvedené minerály sa dajú na halde nájsť, aj keď kvalitnejšie ukážky patria skôr minulosti. Čo nám znepríjemňovalo život a to poriadne, bolo veľké množstvo ovadov. Lokalita je zaujímavá hlavne pre systematicky založeného zberateľa. Podobná lokalita je Ardovo neďaleko Plešivca.

preshowminerals.szm.sk