Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Baníctvo a hutníctvo Hodrušskej doliny v dátach (2. časť - po roku 1600)
zdroj:
Ing. Karsten Ivan
pridané:
12.3.2008

-1608 navrhuje sa oprava gápla pri Leuthaus šachtici v Banskej Hodruši Bergfest

-1627 prvé použitie strelného prachu na banské účely na svete v prekope Daniel dedičnej štôlne Bieber v Piargu Gašparom Weindlom

-1628 pred 4. Aprílom bolo prachom strieľané v Hodrušských baniach

-1629 v Hodrušskej doline existuje minimálne 5 hút : Erárna, Brennerská, Frisowitz, Wichter, a huta pani Khernovej Péch

-1630 vo výpočte banských diel spomenutá štôlňa Anna v Hoelle pri tajchu – dnešná dolná Rozália štôlňa, tiež 1659Novák XVII ZSBM

V tomto roku bolo príkazom komorského grófa zastavené všetko dobývanie a spracovanie železných rúd, s tým, že železa je už dostatok, a baníci a ostatný banský personál sa má presunúť na dobývanie striebra a zlataPéch

-1632 spomínaná vodná nádrž na Teplom potoku v súvislosti s nutnosťou jej opravy Novák ZSBM XVII

-1636 vyhorela erárna huta v Hodruši, bola znovu postavená ako Horná a Dolná huta (2. a 3. najväčšia huta vôbec v revíri) Kamenický 2 zb

-1640 skrachovalo Brennerské ťažiarstvo Péch

-1647 v Dolných Hámroch stojí drevený katolícky kostol sv. Alžbety vdovy Čelková 2 zb

-1663 leto tretí vpád Turkov do doliny od Hrona, vypálili niekoľko domov v Hámroch, uniesli jedno dieťa a pastiera s ovcami dejiny

-1647 v Dolných Hámroch stojí drevený katolícky kostol sv. Alžbety vdovy Čelková 2 zb

-1663 leto tretí vpád Turkov do doliny od Hrona, vypálili niekoľko domov v Hámroch, uniesli jedno dieťa a pastiera s ovcami dejiny

-1668 posledný vpád Turkov do Hodruše cez Kopanice, odvliekli niekoľko dievčat do otroctva, vykradli a poškodili huty a banePriesol:najstaršie dejiny

-1709-1711 druhá morová epidémia v Hodruši, zomrelo 672 obyvateľovPriesol: Najstaršie dejiny...

-1740 začína pracovať Žarnovická huta na spracovanie olovenej rudy z ložísk Veľké Pole a Píla, od 6 Augusta 1741 taví aj striebornú rudu z Hodruše. Neskôr sú postupne rušené všetky huty v Hodruši, práce preberá Žarnovická huta, funguje do roku 1878 Priesol , Žarnovické noviny 8/04

-1748 Ján a Jozef Gerambovci kupujú Schopfer štôlňu Jakab 1 zb

- 1751 Horná Hodrušská huta nepracuje, v prevádzke je len Dolná huta, robia sa v nej len práce na predúprave rudy na tavenie – praženie Kamenický 2 zb

-1760 pri zmáhaní starého prekopu v dobývke Drei Männer bane Starovšechsvätých nájdená múmia muža s dlhou bradou v sediacej polohe, pri dotyku sa rozpadla na prach Krchnáková 2 zb niektorí autori uvádzajú, že pri ňom bol v stene vytesaný letopočet 1520

-1764 štôlňa Schopfer je vyrazená v dĺžke 270 m, vyhĺbená šachtica ,ale pri návšteve cisára Františka I. tento závod nieje obsadený – ťažba 4 m mocnej žily sa neopláca ZKB

- 1782 19. marca začiatok razenia dedičnej štôlne cisára Jozefa II – Voznickej dedičnej štôlne

-1785 spomínaný čerpací gápel majstra Tlustosa postavený na Starej šachte Kislá Kladivík 1 zb

-1791 prehlbovanie šachty Michal od HDŠ na dnešnú úroveň VDŠ kladivík 1 zb

-1801 spomínaná ťažba medených rúd v bani Rozália Surovc 2 zb

- 9.5.1805 zahájenie hĺbenia šachty Mayer 1,  v roku1807 na nej postavené vodné čerpacie a neskôr ťažné koleso priemeru 10 metrov (predtým sa táto šachta volala  Rudolf Vrbna, až do roku 1929) Kladivík 1 zb

-1816 zabudovaný Kempelenov reaktívny čerpací stroj na šachte Michal Kladivík 1 zb

-1837 zriadenie baníckeho špitálu v haviarskej šachty Kislá (dnešná zváračská škola) Kašiarová 1 zborník

-1870 spustenie  parného Wattového čerpadla na šachte Zipser, zrušenie reverzného vodného kolesa z roku 1826

-1879 GBU kupuje akcie štôlni Ján Baptista a Ján Nepomuk , 1881 spája všetko do bane Schopfer  Jakab, 1 zb

9.Januára toho roku najväčšie banské nešťastie v revíri: výdreva dopravnej a vetracej šachty Leopold následkom neopatrnosti banských tesárov chytila horieť, zlou organizáciou záchranných prác a spanikárením osadenstva v podzemí na úrovni  Voznickej dedičnej štôlne sa udusilo a otrávilo splodinami horenia v podzemí najmenej 15 baníkov.HBK

-1881 až 1906 v bani Schopfer vyťažené GBU celkom 105 ton zlatostriebra

-1884  zabudovanie vodostĺpcového ťažného stroja v šachte Lill Hock 1 zb.

-1891 vybudovanie  parnej stupy Na Placi v Dolných Hámroch pre potreby Dolnohodrušského banského závodu Priesol

-1894 prestavanie stupy Všetkých svätých z vodného na parný pohon, prebudovanie konského gápľa na Hlavnej zvážnej v Schopfer štôlni na elektrický pohon Hock 1 zb

-1895 22 apríla zahájený prvý slávnostný výkop budúcej továrne Sandrik na spracovanie striebra patriacej Gerambovskej Banskej únii Čelková 1 zb

-1906 už fungovala elektrocentrála na Dolnohodrušskom závode s dvojicou parných strojov a Parsonovou parnou turbínou. V tomto roku skrachovala Gerambovská banská únia, Horný a Dolný banský závod spolu s továrňou Sandrik sa dostal do dražby

1907 až 1917 v Dolnohodrušskom závode štôlní Schopfer vyťažené 4,27 tony zlatostriebra

-1908 v elektrocentrále Dolnohodrušského závodu namontovali Kortingov plynový motor (piestový spaľovací motor) na generátorový plyn. Motor  hnal  dynamá . 7.6.1917 vyvíjač generátorového plynu havaroval a Dolný  Hodrušský  závod (Schopfer štôlňa) zostal bez el. energie Kladivík 1. zb  V tomto roku skončila prevádzku parná gravitačná úpravňa – stupa Na Placi v Dolných HámrochPriesol Najstaršie dejiny..

-1913 vybudovanie hydroelektrárne na úrovni VDŠ pri šachte Lill , zrušenie konského gápľa pre 8 koní na šachte Michal , zabudovanie elektrického ťažného stroja Kachelmann na Michal šachte  .Kladivík 1 zb

Zmáhanie Dolnej Rozália štôlne Ing. Bergfestom Fajbík 1 zb

-1924 dovedený do Hodruše elektrický prúd z Kremnických hydroelektrární Kladivík  1 zb

-1926 13 augusta banské nešťastie na Dolnom hodrušskom závode – prieval vôd a horniny na V. obzore, zahynulo 5 baníkov HBK Rozália

-1928 zabudovanie elektrického ťažného stroja Kachelmann z roku 1908 na šachte Rudolf Vrbna – dnes Mayer I., postavenie železnej ťažnej veže Kladivík 1 zb

-1929 spustenie novopostavenej  flotačnej úpravne na Dolnom Hodrušskom závode, fungovala do roku 1982 kedy bola až na drviareň kompletne zbúraná a postavená nová montovaná hala.Sombathyová 1 zb

-1939 Znovuotváranie dolnej a hornej štôlne Rozália,  ako príprava na dobývanie medených rúdSombathy 1 Zb

-1940 zabudovanie el. ťažného stroja ČKD nad Slepou šachtou Dolného hodrušského závodu Kladivík 1 zb

-1943 stavia sa gravitačná lanovka podľa koncepcie Ing.Bergfesta na dopravu rudy z Rozália bane k šachte Zipser odkiaľ sa mala presýpať šachtou na Hodrušskú dedičnú štôlňu, obe  betónové konštrukcie hornej a dolnej stanice stoja dodnes, nikdy však neboli sprevádzkované Kladivík 1 zb

-1947 Zastavenie ťažby drahých kovov na Dolnom Hodrušskom závode

-1950 zastavenie ťažby drahých kovov na Hornom Hodrušskom závode, všetci baníci presunutí na baňu Rozália

-1951 zabudovanie elektrického ťažného stroja Kachelmann z roku 1912 nad tzv. Povrchovú zvážňu pri Hornom hodrušskom závode, v r 1977 demontovaný a vystavený v Banskom múzeu v prírode v B. Štiavnici .Začala sa tiež razba I. úklonnej šachty na bani Rozália pri Hornom Hodrušskom tajchu, zároveň sa začalo zmáhanie HDŠ v úseku ústie až Rozália baňa 4,5 km. Kladivík 1 zb.Fajbík 1 Zb

V tomto roku začala tiež ťažba medených rúd na bani Rozália

-1958 sa začalo zmáhanie HDŠ v úseku ústie až Rozália baňa 4,5 km. Ukončené 1960. Kladivík 1 zb.Fajbík 1 Zb ,začalo sa razenie II. úklonnej jamy na bani Rozália –dokončené v r 1964 Fajbík 1 zb.

- 1968 do tohto roku sa odpad z úpravne „šlich“ púšťal priamo do Hodrušského potoka, v tomto roku sa následkom „zlepšováku“ začal púšťať do bane Schopfer, v 70 rokoch praskla filtračná hrádza na úrovni Voznickej dedičnej štôlne následkom čoho sa tisíce ton šlichu vyvalilo do Voznickej dedičnej štôlne

V tomto roku bol na šachte Lill  demontovaný vodostĺpcový ťažný stroj, posledný svojho druhu v strednej Európe, opätovne bol zložený v banskom múzeu v prírode v B. Štiavnici

- 1970 výmena provizórneho ťažného vrátku na II. Úklonnej šachte bane Rozália  za nový ,sovietsky, ťažný stroj typu   2BM 2500

-1977 odovzdané do užívania nové odkalisko v doline K záhradkám

-1978 začatie razenia Novej odvodňovacej štôlne (NOŠ) tunelovacím plnoprofilovým strojom Wirth 2 TG, vyhĺbená vetracia a dopravná šachta Mayer II. pri Dolnom Hodrušskom závode

- 1989 ukončenie vlastného razenia NOŠ prerazením pri šachte Ondrej (banský skanzen v prírode, Banská Štiavnica

-1990 31.10. ukončenie ťažby medených rúd na bani Rozália, začiatok dobývania polymetalických rúd na žilníku PIŽ medzi 7 – 10 obzorom v nadloží žily Rozália

-1991  ukončenie ťažby PIŽ , zároveň prebieha prieskum zlatonosného ložiska Rozália –Sever na úrovni 14 obzoru

-1992 od 1.1. začiatok ťažby zlatého zrudnenia Rozália sever, trvá až dodnes

Karsten Ivan

Použitá literatúra:

Spravodaj 1= Spravodaj Banského výskumu Prievidza č. 3 – 5 /97,
Spravodaj 2= Spravodaj Banského výskumu Prievidza č. 2 – 3 /2000,
Péch= Antal Péch : minulosť, súčasnosť a budúcnosť Štiavnického baníctva,
HBK= Hlavná banská kniha bane Rozália, rukopis,
Bergfest= Ing. Arpád Bergfest: Hodruša, rukopis,
Priesol= Ing. Vít Priesol: najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre, vyd Aprint s.r.o.2005,
ZKB= Zlatá Kniha Banícka,
Chomenský, Maruniak, Kaňa= príležitostné zhrnutia dejín Hodruše – Hámrov pri výročiach obce, xerokópie,
Zborníky Slovenského banského Múzea B. Štiavnica č.III - XVIII,
Poznámky autora, rukopisy, články z miestnych periodík Klopačka, žarnovické noviny, Štiavnické noviny.

1. časť   2. časť