Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Ján Volko - Starohorský (2. časť)
zdroj: www.snk.sk
pridané:
14.4.2010

Dielo

Pozostalosť Jána Volku-Starohorského, nestora slovenských prírodovedcov, obsahuje spolu 2370 archívnych jednotiek, z toho 1204 jednotiek korešpondencie, 288 jednotiek prác, 767 jednotiek dokumentárneho materiálu a 111 jednotiek tlačí.

V korešpondencii prijatej sa nachádzajú listy adresované Jánovi Volkovi od jednotlivcov a inštitúcií, napr. listy Ruda Brtáňa dopĺňajú genealógiu Janka Kráľa (Volko bol prasynovcom J. Kráľa po matke). Z odoslanej korešpondencie sú najpočetnejšie listy, ktoré Volko posielal rodičom v rokoch 1914 - 1918 ako bojujúci vojak z viacerých miest. Veľká časť korešpon- dencie je dokladom Volkovej verejnoprospešnej ochranárskej činnosti vo funkcii okresného konzervátora na Liptove.

Volkove práce v  pozostalosti možno rozdeliť na poéziu, prózu, pamäti, odborné štúdie a články,  populárnonáučné články,  prednášky a preklady. Z prózy možno upriamiť pozornosť najmä na jeho Pamäti (spolu 494 s.), v ktorých sa zameriava na oblasť od Liptovského Mikuláša cez Liptov na celé Slovensko v 2. polovici 19. storočia. Zvlášť spísal svoje Spomienky na prvú svetovú vojnu (253 s. ). Najväčšiu časť jeho prác tvoria odborné štúdie, monografie, články z odboru  geológie, geografie, astronómie, ktoré písal najmä od roku 1938, odkedy sa veľmi aktívne venoval geologickým terénnym výskumom a bol funkcionárom a členom viacerých prírodovedných spolkov. Táto bohatá činnosť sa stala základom aj jeho publikačnej aktivity.

Najrozsiahlejšou odbornou prácou v rukopisnej pozostalosti je Práca vonkajších živlov zeme a ich rušivé i tvorivé účinky. Početné populárnonáučné články Jána Volku sú zamerané nielen na prírodovednú oblasť, ale sa dotýkajú aj rôznych kultúrnych, historických a spoločenských realít v Liptove i na celom Slovensku v minulosti i súčasnosti (História Múzea Slovenského krasu, Juraj Jánošík a jeho postavenie v histórii, Kúpele Lúčky  a jeho okolie, Dr. Milan Rastislav Štefánik ako astronóm, Postoj obyvateľov židovského pôvodu v minulom storočí ku slovenskému ľudu v bývalom Uhorsku).

Z Volkovho prírodovedného vzdelania, výskumnej a ochranárskej aktivity vychádzala aj jeho prednášková činnosť na vedeckých konferenciách, seminároch, schôdzach a zhromaždeniach, na školách (Naša slnečná sústava a 12 pohybov našej zeme, Náš sused Mars, Životopis Galileo Galilea).

Podľa knihy Pavla Hoitsyho preloženej do maďarčiny z francúzskeho originálu preložil Ján Volko do slovenčiny I. a II. diel Ľudovej astronómie od Camilla Flammariona.

Ján Volko-Starohorský svojím nadšením a neúnavnou prácou nadviazal na dielo Dionýza Štúra, nášho slávneho geológa, ktorého tiež priblížil slovenskému čitateľovi v niekoľkých článkoch.

Medzi cudzími prácami v pozostalosti sa nachádza rozhlasové pásmo o Jánovi Volkovi-Starohorskom, spracované Dušanom Janotom, pod názvom  Ochranca prírodných pamiatok z príležitosti jeho 90. narodenín.

Dokumentárny materiál v pozostalosti obsahuje Volkove biografické a bibliografické materiály, osobné spisy a dokumenty súvisiace najmä s jeho ochranárskou činnosťou (menovacie dekréty, zápisnice astronomického krúžku, expedičná listina konzervátorských prác 1948 – 1962, žiadosť na zriadenie katedry speleológie a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši).

Tlač ako posledná časť Volkovej pozostalosti obsahuje jeho odborné publikácie, ktoré vychádzali väčšinou nákladom Múzea Slovenského krasu, viaceré odborné príspevky – separáty, jeho články v novinách a časopisoch a články o ňom z príležitosti jeho životných jubileí. Celá pozostalosť je obrazom jeho celoživotnej aktivity, ktorá bola preňho charakteristická až do vysokého veku. Spracovala Amália Rakúsová

Viac: http://www.snk.sk/swift_data/source/alu/Inventare/26/176.doc

348
Prírodné bohatstvo Liptova. Foto: rs

1. časť    2. časť