Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Nízke Tatry (5. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
11.1.2008

Okrem uvedených hlavných stavebných prvkov Nízkych Tatier sa na ich južných svahoch v nepatrnej miere vyskytujú mladšie útvary, ktoré vznikli po hlavnom alpínskom vrásnení. Vypĺňajú staršie alebo mladé depresie. Sú to sedimenty vrchnej kriedy, eocénu a pliocénu.

Vrchná krieda sa vyskytuje napríklad pri Šumiaci, kde je zastúpená organogénnymi vápencami a sivými bridlicami a slieňmi. Leží transgresívne na zvrásnenom gemeridnom mezozoiku.

Severne od Podbrezovej, medzi Dolnou a Hornou Lehotou, na druhohorách chočského príkrovu, leží súvrstvie zlepencov, pieskovcov a červených bridlíc, ktorého príslušnosť nie je jasná. Patrí buď k vrchnej kriede, alebo k paleogénu. K eocénu patria vápencové a dolomitické zlepence s vložkami piesčitých bridličnatých vápencov a slieňovcov, ktoré sa zachovali medzi Slovenskou Ľupčou, Podkonicami a Priechodom. Obsahujú faunu numulitov. V doline Hrona pri Polomke a Závadke vystupujú aj eocénne zlepence, ale najmä flyšové súvrstvie, ílovce striedajúce sa s pieskovcami.

Pliocénne jazerné sedimenty, štrky, zlepence a pieskovce sú vyvinuté v doline Hrona medzi Pohorelou a Braväcovom a východne od Banskej Bystrice v okolí Seliec.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť