Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Pramene (8. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
9.4.2010

Výškový stupeň nad 1000-1300 m n. m.

Oproti predchádzajúcim dvom stupňom výškový stupeň nad 1000-1300 m n. m. zahrňuje len neveľké plochy vo vysokých pohoriach Slovenska. Pre výdatnosť prameňov je charakteristické, že maximum je priemerne v druhej polovici mája až v júli, minimum vo februári až marci sa vyskytuje zvýšenie úhrnu zrážok v novembri - decembri, zapríčiňuje stúpanie výdatnosti niektorých prameňov. Pravidelnejšia a trvalejšia snehová pokrývka a zamŕzanie vrchnej časti pôdy v zime spôsobujú prerušenie zásobovania oa dlhší alebo kratší čas. Na čiare výdatnosti prameňov sa to odráža poklesom v januári až februári, ktorý vo vyšších miestach stupňa znamená ročné minimum. Jesenné minimum, resp. Pokles výdatnosti prameňov a hĺbky hladiny podzemnej vody treba pripisovať slabému doplňovaniu zásob v dôsledku nízkeho zrážkového úhrnu.

Citlivejšia reakcia krasových a im podobných prameňov na hydrometeorologické zmeny je podmienená, tak ako pri predchádzajúcom stupni, predovšetkým hydrogeologickými pomermi.

Podľa režimu teploty podzemných vôd, podobne ako v predchádzajúcom stupni, môžeme rozlíšiť tri typy prameňov. V dôsledku vyššej nadmorskej výšky sú však hodnoty teplôt nižšie. Pramene so stálou teplotou vody v roku majú hodnoty 6-7 C. Teplota prameňov s nepatrnými rozdielmi dosahuje väčšinou 7-8 C.

Pramene s kolísavým režimom počas roku dosahujú najnižšie hodnoty v januári až februári, prípadne v období najväčšej výdatnosti. Priemerné teploty v týchto mesiacoch bývajú 5-3 C; extrémne 2-1 C. Najvyššie teploty vody majú pramene v letných až jesenných mesiacoch, prevažne v auguste, keď priemerné teploty sú 11-12 `C a extrémne 1415 C.

Oproti predchádzajúcim dvom stupňom výškový stupeň nad 1300 m n. m. zahrňuje len neveľké plochy vo vysokých pohoriach Slovenska. Pre výdatnosť prameňov je charakteristické, že maximum je priemerne v druhej polovici mája až v júli, minimum vo februári až marci. Zimné minimum výdatnosti je podmienené pravidelným a dlhotrvajúcim zamŕzaním pôdy a stálosťou snehovej pokrývky, ktorá sa začína v nižších miestach začiatkom decembra a smerom do výšky sa posúva na prvú polovicu novembra a trvá do apríla až mája. Podobne aj teploty 0 'C a menej vrchnej časti pôdy na dolnej hranici stupňa sa začínajú priemerne začiatkom decembra a trvajú do konca marca. Maximum výdatnosti v uvedených mesiacoch je výsledkom topenia sa snehovej pokrývky spolu s výdatnými dažďovými zrážkami.

Režim teploty prameňov počas roku má zhruba podobný priebeh ako v predchádzajúcich stupňoch. Minimálne hodnoty sú v čase minima výdatnosti, maximálne v júli až auguste. Pritom teploty pozorovaných prameňov kolíšu priemerne od 2 C v zime do 7 C v lete.

Na záver možno konštatovať, že na zmeny hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska majú rozhodujúci vplyv klimatické pomery. Ostatné činitele napr. podmienky cirkulácie, rýchlosť pohybu vody, typy prameňov, členitosť reliéfu atď., klímou podmienené zmeny iba viac alebo menej ovplyvňujú.

531 (30K)
Vyvieranie Stupavského potoka

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť