Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Použití nepřímé botanické indikace v terénním geologickém výzkumu a mapování - 1
zdroj:
Ladislav Sýkora, Rostliny v geologickém výskumu, Nakl. Čs. akademie věd, Praha, 1959
pridané:
14.5.2007

U nás nebylo a není obvyklé používání rostlinných a vegetačních indikátorů jako pomůcky při geologickém (pedogeologickém) výzkumu a mapováni v terénu. Tyto poměry vyplývají z dosavadního tradičního způsobu výzkumu prováděného isolovaně, jednotlivci s erudicí zaměřenou na metody ryze petrograficko-geologické. V dnešní době se však všude na světě kladou na výzkum požadavky stále vyšší a hlavně komplikovanější, na něž nestačí jednotlivec se znalostmi sebe rozsáhlejšími. Tak se ovšem také stále rozšiřuje rozsah výzkumné metodiky o další pomocné vědy, mezi jinými i biologické. Tomuto vývoji neunikne ani náš výzkum, takže se ukazuje potřeba vypracovat pro jeho nové potřeby příslušné nové metody.

Toto tedy platí i pro naše metody geobotanické, jejichž využití bylo u nás až doposud jen příležitostné, závislé na druhu erudice a na osobním zájmu odborníků pracujících v terénním geologickém výzkumu. Pokusíme se proto v dalším pojednání přispět k vypracování soustavné metody geobotanické pro potřeby našeho geologického výzkumu, které by bylo možno systematicky a všeobecně použít.

Nelze zajisté ani od této metody očekávat nějaké převratné a dalekosáhle výsledky, její soustavné používání však může značně přispět ke zrychlení a vetší přesnosti práce zvláště při geologickém mapování v terénu.

Všimněme si však nejdříve mezí dosahu této metody. Nelze jí na příklad určovat druhy hornin, geologické útvary apod. za použití rostlinných indiká­torů. Třebaže by tento způsob vedl v některých případech k výsledku, je jasno, že bychom se tu k cíli, kterého můžeme dosáhnout přímo, ubírala oklikou. Tím např. ztrácí většinu své indikační ceny skalní vegetace, zvláště většina skalních lišejníků a mechů, která je nikdy dobrem ukazatelem druhu horninového substrátu, jak ještě později uvidíme.

Nebudeme proto vždy určovat druh geologické jednotky prostřednictvím rostlinných indikátorů přímo, můžeme však využit rostlin a vegetace velmi výhodné zejména jako signálů jejího výskytu nebo jako ukazatele jejích hranic. Abychom dosáhli tolioto minimálního výsledku, nebudeme potřebovat spe­ciálních znalostí botaniky (floristiky, fytocenologic aj.). Stačí, abychom jen zaostřili svou pozornost soustavncji na vegetaci. Vycházíme při tom z úvahy, že za jinak nczmčnčných vegetačních podmínckjcdné oblasti (klimatických, morfologických, exposice, biolo­gických, antropických aj.) může znamenat každá změ­na v rostlinném porostu změnu v půdním podkladu. Chceme - li tedy dojít k žá­doucímu výsledku, je pouze třeba sledovat bedlivě tyto změny, aniž musíme po­drobně posuzovat jejich biologickou povahu (flo­ristickou, biocenologickou, fysiologickou, ekologickou apod.). Je nyní jen nutno zjistit existenci a povahu edafické změny, jíž odpoví­dá pozorovaná změna v po­rostu. V tomto případě tedy funguje vegetace jako signál, který nám hlásí, že máme pátrat po změně v podkladu.

Tím končí úloha rostliny nebo vegetace jako indikátoru, končí metoda botanická a nastupuje metoda ryze geologická (petrografická), kterou je třeba vypátrat geologickou příčinu změny porostu. Tato změna může být povahy velmi různé (změna v petrografickém složení vrstvy, změna geologického útvaru, vodních poměrů aj.). Je nyní úkolem geologa použít vhodné metody, aby došel co nejsnáze k přes­nému zjištění, a bude též otázkou jeho odborných a metodických znalostí, zda, jak rychle a přesně dojde ke správnému závěru.

Většinou nebude pro geologa s normálními znalostmi těžké dojít k tomuto výsledku, jak si ukážeme na praktickém případu: Při výzkumné pochůzce v oblasti křídového útvaru složeného při povrchu z vápnitých hornin (slínovcu a pod), pokrytého většinou pleistoceními hlínami a sprašemi přijdeme do údolního zářezu. Na jeho stráni otočené k seveu a držící zhruba jeden směr, zpozorujeme uprostřed svěže zelené (v chladnem ročním období světle hnědé) travnaté vegetace tmavý pruh porostu. Pn minimálních floristic­kých znalostech poznáme, že jde o porost s převahou vřesových keříků (Calluna vulgaris), tedy vřesovinu (Callunetum). Kdybychom však i nedovedli určit floristickou (biocenologickou) povahu vegetační změny, upozorní nás nápadně odlišné vzezření a barva vegetace, že zde vystupuje k povrchu hornina odlišná od okolní. Nebude tedy těžké zjistit pouhým bližším ohledáním povrchu pudy že je v údolním zářezu odkryto souvrství pískovců, vystupující spod opuky. Bude nyni úkolem geologa, aby si tento výskyt správně vysvětlil (z výškových poměrů, z průběhu vrstev, dislokací) i jeho povrchový průbčh. Zde jsme tedy využili změny v porostu jako signálu (indikace signalisační), a třebaže jde o případ banální, používáme ho pro jeho názornost.

Jindy můžeme zase opačným postupem využít vegetační změny rozsáhleji jako ukazatele hranic a k vymezení povrchového rozložení geologické jednotky. Tak |např. geologickým výzkumem zjistíme výskyt určité petrografické nebo geologické jednotky a nyní si všimneme vegetace vázané na tuto jednotku po stránce fysiognomické aniž se zabýváme její floristickou a fytocenologickou povahou. Je ovšem výhodné, můžeme-li si vegetaci určit i po těchto stránkách, avšak není to nutné. Sledujeme-li pak dále plošné rozšíření nezmě­něného typu vegetace a soudíme-li, že se ani sub­strát nemění, můžeme současně zjistit jeho rozšířeni. Jakmile však zpozorujeme náhlou a nápadnou změnu ve vzhledu vegetace, je to pro nás znamením, že se tu a mění i podklad. Kryje se zde tedy hranice různých po­rostů s hranicí povrchového rozšíření geologické jednot­ky anebo aspoň s hranicí rozšíření jejího určitého typu či jejích určitých poměrů (zvedném apod.).

1. časť   2. časť