Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenskí banskí odborníci (1. časť)
zdroj:
http://87.197.96.146/cgi-bin/kalendar.pl?
pridané:
5.7.2008

1. BERNÁTH, Ján (11.03.1899-21.12.1976)

otec František Bernáth matka Gizela rod. Weidingerová manželka Helena rod. Hritzová.
banský inžinier - banský odborník - 11.03.1899 nar. - Gelnica - 21.12.1976 úmr. - Krompachy - Slovensko - marec - december

Gymnázium navštevoval v Spiškej Novej Vsi, 1916-1917 študoval Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a 1921 v Soproni, 1925 Ing. V r. 1939-1945 zastával vedúce funkcie v Antimónových banských a hutných závodoch v Banskej Bystrici , od 1945 podadca vo Vajskovej, 1948-1952 vedúci pracovník v Rudných baniach a hutách v Banskej Bystrici, neskôr hl. geológ Rudných baní v Banskej Bystrici. Spoluautor odborných štúdií z dejín banskej techniky a prvého projektu na zariadenie banského múzea v prírode. Nositeľ rezortných vyznamenaní. Prameň: Slovenský biografický slovník

2. CHRPA, Karol (16.11.1904-04.07.1974)

otec Otakar Chrpa matka Karolína rod. Vnuková.
banský inžinier - 16.11.1904 nar. - Praha - 04.07.1974 úmr. - Košice - Česko - Slovensko - november - júl

Študoval na reálke a na Vysokej škole banskej v Příbrame, Ing., 1964 CSc. Pôsobil ako banský špecialista v r. 1949-1952 riaditeľ Banských stavieb v Banskej Bystrici. Prednášal na Baníckej fak. VŠT v Košiciach, neskôr vedúci Katedry hlbinného dobývania ložísk a vústavby baní. Pričinil sa o projektovanie a výstavbu banských závodov na Slovensku, najmä v banskom vetraní, klimatizácii a v geometrike. Publikoval v odborných slov. a čes. čsp. a zborníkoch. Autor vynálezu a technických zdokonalení. Prameň: Slovenský biografický slovník

3. FODOR, Atila (01.12.1833-02.10.1910)

otec Jozef Fodor matka Alžbeta rod. Amonová.
banský inžinier - 01.12.1833 nar. - Poniky - 02.10.1910 úmr. - Kremnica - Slovensko - december - október

Študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici (1851-1855). Od 1855 praktikant v Štiavnických Baniach a vo Vyhniach, v Kremnici, v Costini (Rumunsko), v železiarni v Tauchene (Rakúsko), neskôr hutný majster v Kobyleckej Poľane (Rusko) a železiarne v Tauchene, banský úradník v Rumunsku, od 1872 zástupca prednostu banského úradu v Španej Doline, v Banskej Štiavnici a od 1884 prednosta banského úradu v Štiavnických Baniach, neskôr v Kremnici. Zaslúžil sa o rozvoj baníctva na strednom Slov., najmä o zavádzanie novej banskej techniky. Zberateľ minerálov, kt. zásoboval aj -> G. Zechentera, najmä zo Španej Doliny. Člen Krajinskej uh. baníckej a hutníckej spoločnosti, 1871 Uh. geologickej spoločnosti. Prameň: Slovenský biografický slovník

4. HLÔŠKA, Samuel (16.11.1890-17.03.1983)

otec Samuel Hlôška matka Katarína rod. Cibulková.
dielo: Slovenské baníctvo vo výstavbe republiky, Bratislava r. 1947 Ako správne riešiť vetranie v baniach, Bratislava r. 1954
banský inžinier - 16.11.1890 nar. - Pukanec - 17.03.1983 úmr. - Banská Bystrica - Slovensko - november - marec

Študoval na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici (1910-1914), v Příbrame (1921-1922). R. 1922 Ing., 1951 vysokošk. prof. V r. 1914-1-1915 frontový vojak, 1915-1917 zajatec, 1918-1921 pôsobil v sov. Rusku. V r. 1922-1927 banský odborník št. banských správ v Moste a v Banskej Bystrici, zástupca riad. a riad. Handlovských uhoľných baní, oblastný riad. Bane a huty na Slov, 1951-1952 prednášal na Katedre baníctva Baníckej fak. SVŠT, 1952-1960 na Katedre inžinierskej geológie Fak. geologickgeografických vied UK a Prírodovedeckej fak UK v Bratislave. Popredný odborník v hlbinnom vŕtaní a inžiniersko-geologických prieskumoch. Auto monografií, odborných príručiek a vysokošk. učebníc. V r. 1951 prodekan Baníckej fak. SVŠT, 1954-1956 dekan Fak. geologicko-geografických vied UK, 1953-1954 prodekan Geologicko-geografickej fak. UK v Bratislave. Prameň: Slovenský biografický slovník

5. KLUBERT, Ján (19.12.1927-09.1994)

banský inžinier - geológ - 19.12.1927 nar. - Udavské - ..09.1994 úmr. - Slovensko - december - september

V Banskej Bystrici založil a viedol odbornú skupinu na vyhľadávanie zásob hnedého uhlia a lignitu. Vedúci geologických skupín pri vyhľadávaní a overovaní rúd v ložiskách Štiavnických vrchov, na strednom Slovensku (koniec 70.rokov-1988). Autor záverečných správ a výpočtov zásob. Prameň: Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255-2000

6. KRAJČOVIČ, Juraj (24.03.1898-19.02.1945)

otec Ján Krajčovič matka Berta rod. Timková.
banský inžinier - pedagóg - 24.03.1898 nar. - Bošáca - 19.02.1945 úmr. - Melk - Slovensko - Rakúsko - marec - február

Študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1923 absolvoval VŠ banskú v Příbrami. Od 1923 učiteľ na Vyššej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach, od 1939 riaditeľ Št. priemyselnej školy v Banskej Bystrici. Odporca klérofašistického režimu, počas SNP dal budovu školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode SNP do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave, zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene. Prameň: Slovenský biografický slovník

7. LEHOTSKÝ, Aurel (19.07.1882-19.01.1953)

otec Ján Lehotský matka Ľudmila rod. Križková.
dielo: Kremnické štátne bane In: Sborník spojeného banského revíru pre Slovensko a Podkarpatkú Rus 1. Bratislava 1938, s. l99- 230.
banský inžinier - hospodársky pracovník - 19.07.1882 nar. - Kremnica - 19.01.1953 úmr. - Kremnica - Slovensko - Rumunsko - júl - január

Štud. na reálke v Kremnici, r. 1901-1904 na Baníckej a lesníckej akadémii, r. 1904-1907 na Vysokej škole baníckej a baníckej v Banskej Štiavnici. Riaditeľ baní v Kremnici. Účastník ilegálneho protifašistického odboja, r. 1944 ved. Št. banských a hutných závodov pri Povereníctve verejných prác v Banskej Bystrici, v decembri r. 1944 väznený gestapom v Martine. Historik kremnického baníctva, autor štúdií a článkov v odborných časopisoch. Člen spoločenských, technických a vedeckých organizácií. Prameň: Slovenský biografický slovník

8. MADERSPACH, Lívius (01.02.1840-12.09.1921)

otec Karol Maderspach matka Františka rod. Buchwaldová.
dielo: Magyarországh vasérc-fekhely, Budapešť r. 1880
banský inžinier - 01.02.1840 nar. - Rusca Montana - 12.09.1921 úmr. - Blatný Potok - Rumunsko - Maďarsko - február - september

Štud. na polytechnike v Grazi a v Karlsruhe, v r. 1862-1866 na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.Banský a hutnícky odborník, autor početných posudkov pre súkromné banské spoločnosti o využití uhoľných a rudných ložísk. Pôsobil v železničiarskej úč.spol. Union vo Zvolene. Spracoval históriu a opis antimónových baní pri Rožňave, starých baní v obvode banskobystrického banského súdu a baní na ortuť v Ortutoch pri Banskej Bystrici. Jeho najvýznamnejšim dielom je súpis lokalít s výskytmi železnej rudy, vypracovaný z poverenia Uh. prírodoved. spol. (1880). Prispieval do odborných časopisov. Prameň: Slovenský biografický slovník

1. časť   2. časť