Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Slovenskí banskí odborníci (2. časť)
zdroj:
http://87.197.96.146/cgi-bin/kalendar.pl?
pridané:
7.7.2008

9. MARSCHAN, Jozef Viliam (26.08.1803-0?.0?.1872)

otec Ján Marschan matka Juliana Marschanová.
banský inžinier - 26.08.1803 nar. - Moštenica - 0?.0?.1872 úmr. - Budapešť - Slovensko - Maďarsko - august

V r. 1821-1824 štud. baníctvo a hutníctvo na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V r. 1837-1847 učiteľ kreslenia a banského meračstva na Baníckej a lesníckej akadémii, súčasne 1843-1847 suplujúci prof. a vedúci katedry deskriptívnej geometrie a statiteľstva, 1847-1848 hl. strojmajster v Štiavnických baniach. Viedol pokusy s úpravou hutníckych trosiek , práce na stavbe parnej stupy s Wattovým rozvodom. Vykonával meračské práce, robil geologické mapovanie, neskôr robil pokusy so zavedením amalgamácie v Kremnici. Autor priekopníckej práce o výstavbe železníc, štúdií o ryžovaní riečneho zlata, kniž.prác o vedeckých a technických objavoch. R. 1848 člen zakladajúceho výboru Uh.geologickej spoločnosti. Prameň: Slovenský biografický slovník

10. PILTZ, Samuel (Pilc) (26.08.1888-03.12.1951)

otec Jozef Pilc matka Katarína rod. Staudnerová manželka Augusta rod. Štelclová.
banský inžinier - banský odborník - pedagóg - 26.08.1888 nar. - Hodruša-Hámre - 03.12.1951 úmr. - Banská Bystrica - Slovensko - august - december

V r. 1901-1909 študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, 1909-1913 baníctvo na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici, 1917 Ing. Stredoškolský profesor baníctva na ŠVPŠ v Banskej Štiavnici a technický pracovník, banských podnikov na Slovensku. Zaslúžil sa o geologický prieskum, projektovanie a dobývanie ložísk, bezpečnosť a modernizáciu prevádzky v baniach a o rozvoj rudného a uhoľného baníctva na Slovensku. V r. 1928-1932 bol hlavným technickým komisárom na Banskom kapitanáte v Banskej Bystrici, technický radca a prednosta Banského inšpektorátu v Banskej Bystrici (1935- 1938). Prednosta technického odboru s titulom banský riaditeľ Podnikového riaditeľstva Rudných baní a hút na farebné kovy, n.p. Banská Bystrica (1948-1951). Prameň: Slovenský biografický slovník

11. ŠÁRTORI, Jozef (..okolo 1770-..1830)

banský inžinier - okolo 1770 nar. - Banská Bystrica - ..1830 úmr. - Smolník - Slovensko

R. 1788-1792 študoval na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, Ing. Od r. 1792 pôsobil na arcibiskupskom panstve v Egri , neskôr v službách kráľovskej komory, 1829 pracoval na projekte regulácie rieky Slaná. R. 1794 zmapoval jaskyňu Baradla v Maďarsku; kópia mapy je uložená v Szechényiho knižnici v Budapešti. Kráľovský banský radca. Prameň: Slovenský biografický slovník

12. TRUCHLÝ, Štefan (Trúchly) (21.07.1850-02.04.1922)

otec Štefan Truchlý (1815-1878) matka Anna rod. Halásová brat Andrej Truchlý.
dielo: Maďarsko-nemecko-slovenský slovník baníctva a hutníctva... (A-E), Banská Bystrica r. 1920
banský inžinier - botanik - lexikológ - 21.07.1850 nar. - Antol - 02.04.1922 úmr. - Banská Bystrica - Slovensko - júl - apríl

R. 1872 maturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, od 1872 študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Za nár. uvedomenie po dokončení štúdií nedostal zamestnanie v erárnych baniach. V súkromných službách vykonal banský prieskum Oravy a Vysokých Tatier. Zaoberal sa slov. odbornou baníckou a hutníckou terminológiou, tvorca maď.-nem.-slov. odborného slovníka, avšak tlačou vyšla iba časť, zvyšok rkp. sa stratil. Venoval sa aj zberu machorastov a lišajníkov v Štiavnických vrchoch, v Haliči a na Orave; pri botanizovaní spolupracoval s A. Kmeťom. Autor článku o geografii a národopise Podhalia v zborníku Tovaryšstvo. Prameň: Slovenský biografický slovník

13. WAHLNER, Aladár (Walner) (01.02.1861-11.08.1930)

otec Karol Walhner matka Júlia rod. Ščavnická.
banský inžinier - právnik - 01.02.1861 nar. - Betliar - 11.08.1930 úmr. - Budapešť - Slovensko - Maďarsko - február - august

Od r. 1883 študoval na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, neskôr na právnickej akadémii v Košiciach, Ing. Od r. 1885 praktikant na banskom úrade v Sedmohradsku, od 1891 banský komisár v Banskej Bystrici, od 1896 hl. banský komisár na Min. financií v Budapešti. Významným podielom sa zúčastnil na príprave banských zákonov a na organizovaní banskej administratívy. Venoval sa najmä problémom banského práva, autor početných štúdií uverejňovaných v odb. časopisoch. Vydával ročenku banského a hutníckeho priemyslu Magyarország bánya. V r. 1899-1903 hovorca odbornej komisie pre prípravu banských zákonov; 1909 min. radca. Prameň: Slovenský biografický slovník

14. WIESNER, Otto (..1851-?)

banský inžinier - metalurg - ..1851 nar. - Nitra - Slovensko

Od 1870 študoval ako mimoriadny poslucháč na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, Ing. R. 1875-1877 asistent na Baníckej akadémii, prednášal metalurgiu. Od 1896 zástupca vedúceho medených hámrov, neskôr hl. inžinier v Banskej Bystrici. Prameň: Slovenský biografický slovník

15. ZORKÓCZY, Samuel (08.11.1869-25.04.1934)

banský inžinier - 08.11.1869 nar. - Banská Bystrica - 25.04.1934 úmr. - Budapešť - Slovensko - Maďarsko - november - apríl

Študoval na stredných školách v Bratislave, 1887-1890 hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V r. 1891-1893 asistent na Katedre hutníctva na Baníckej a lesníckej akadémii, od 1894 zamestnanec Rimamuránsko- salgotarjánskej železiarskej úč. spoločnosti v Budapešti a i. železiarkych spoločností v Uhorsku. Po 1. svetovej vojne pracoval na obnove železiarskej výroby v Maďarsku. Funkcionár profesijných spolkov a spoločností. Prameň: Slovenský biografický slovník

1. časť   2. časť