Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Považský Inovec 3.časť
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
19.7.2007

Krížňanský príkrov

Krížňanský príkrov, vytvára najmä južnú časť Považského Inovca a na sever zasahuje cez vrch Hradišťe a Bezovec až k Hôrke, zastupuje zliechovská séria. Leží na rôznych zložkách obalovej série, buď na spodnom triase, alebo na kriede, a juhovýchodne od Hôrky sa styka priamo s kryštalinikom. Začína sa stredným triasom a konči strednou kriedou. No najväčšie plochy zaberajú triasové útvary, Spodnú časť stredného triasu zastupujú tmavosivé vápence, prestúpené bielymi kalcitovými žilkami. Sú to v podstate čisté vápence, avšak miestami majú aj polohy dolomitov. Ich rozšírenie je malé, vyskytujú sa najmä východne od Koplovoviec, Jalšového a Ratnoviec. Prevažnú južnú časť pohoria vytvárajú dolomity, ktoré z väčšej časti patria k strednému a sčasti vrchnému triasu. Rozhranie medzi nimi tvoria lunzské vrstvy. Z vrchnotriasových útvarov je hodne rozšírený karpatský keuper, najmä medzi Ratnovcami a Starou Lehotou. V súvrství prevládajú červené a fialové ílovité bridlice s polohami zelených a sivých bridlíc. Kde - tu sa vyskytujú polohy ružových kremencov, arkózových pieskovcov a žltkastých dolomitov. V nadloží karpatského keuperu je vyvinuté súvrstvie tmavých až čiernych bridlíc s polohami lavicovitých a piesčitých vápencov. Patrí k rétu a zasahuje až do spodncj časti jury. Vo vápencoch na viacerých miestach sa vyskytujú koraly.


Krajina Považského Inovca

Jura má hlboko morský vývin. Lias je tu vyvinutý v podobe škvrnitých slieňov a slienitých vápencov, ktoré obsahujú pri Ratnovciach amoruty — Echioceras nodolianum, Doger a malm sú vyvinuté v podobe radiolaritov a rádioláriových vápencov, ktoré majú malú mocnosť. V spodných častiach sú zelenkasté doskovité slienité vápence s polohami radioláriových vápencov a radiolaritov. Vo vrchnej časti prevládajú rádiolarity.

Kriedu v spodnej časti (neokóm) tvoria sivé sliene a slienité vápence, niekde s rohovcami. Obsahujú forarmnifery rodu Caipionella. Vyššia časť súvrstvia je zastúpená slienitými bridlicami s polohami vápnitých pieskovcov.

Chočský príkrov

Chočský príkrov v Považskom Inovci vystupuje medzi Hubinou a Hôrkou a severne od Radošinej; leží na kriede a jure krížňanského príkrovu. Je zastúpený Čiernovážskou sériou, ktorú tu prcdstavuje len stredný a vrchný trias. Na báze vystupujú sivé a tmavosivé vápence, ktoré sú niekedy lavicovité, väčšinou však masívne a prestúpené kalcitovými žilkami. Obsahujú i polohy dolomitových vápencov a dolomitov. V nich sa nachádzajú krinoidy, gastropody a riasy, ktoré svedčia o vysokom veku vápencov. Podobné vápence miestami s rohovcami sa vyskytujú v okolí Beckova (kde budujú i hradnú skalu) v podobe izolovaných bradiel a obsahujú druhy Sfiriferma fragitis, Sfiiriferma menzetii, Refzia trígoneíla. Ich príslušnosť k čiernovážskej sérii

však nie je istá. Podstatnú masu chočského príkrovu tvoria dolomity stredného a vrchného triasu, ktoré nemožno od seba oddeliť, pretože lunzské vrstvy (tmavé bridlice a pieskovce) tu vystupujú len v šošovkách v dolomitoch. V spodnej časti obsahujú dolomity riasy.

Paleogén

Na stavbe pohoria sa zúčastňuje vo veľmi nepatrnej miere i paleogén. Vyskytuje sa na východnom svahu pri osade Záhrada. Centrálnokarpatský paleogén tu vystupuje ako denudačný zvyšok, ležiaci nesúhlasne na zvrásnenom mezozoiku a kryštaliniku. Ide o spodné súvrstvie eocénu, tvorené zlepencami, vápencovými zlepencami, brekciami, pieskovcami a piesčitými vápencami. Súvrstvie obsahuje bohatú faunu numulitov, z ktorých mnohé sú až 3 cm veľké, ďalej lastúrnikov a ježoviek. Na západnom svahu Považského Inovca, medzi Hrádkom a Lúkou, vystupuje takisto súvrstvie eocénu, ktoré má však trochu odlišný vývoj od predošlého. Na báze obsahuje vápnité jemnozrnné a hrubé pieskovce. Väčšiu časť súvrstvia tvorí typický flyšový vývoj, t. j. pravidelné striedanie sivých vápnitých ílovitých bridlíc s tenkovrstevnatými alebo doskovitými vápnitými pieskovcami.

1.časť   2.časť   3.časť