Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO (Geológia) - Slovenské rudohorie (4. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
2.3.2008

Na severných okrajoch pohoria, zvlášť v Galmuse, sa vyskytujú zvyšky bazálnych eocénnych zlepencov, ktoré ležia nesúhlasne a transgresívne na svojom podklade. Na južných okrajoch pohoria, ako aj v dolinách Turca, Muráňa a Štítnika, sú uložené pliocénne sedimenty, štrky, piesky, íly, patriace k tzv. poltárskej formácii.

V Slovenskom rudohorí, najmä v jeho veporidnej časti, sa zachovali aj zvyšky mladotreťohornej sopečnej činnosti. Medzi Tisovcom a Pohronskou Polhorou vystupuje niekoľko telies pyroxénických andezitov; z nich niektoré sú prívodnými kanálmi uvedenej sopečnej činnosti. Na niektorých miestach, ako na Klenovskom Vepri, severovýchodne od Čierneho Balogu, v okolí Ratkovej a Rybníka, zachovali sa erózne zvyšky andezitových aglomerátov, tufov a tufitov. Tieto zvyšky, ktoré morfologicky tvoria výrazné, zarovnané stupne, svedčia o tom, že táto časť Slovenského rudohoria bola pôvodne pokrytá komplexmi mladých sopečných hornín.

Slovenské rudohorie je z našich pohorí najbohatšie na nerastné suroviny. Okrem nerudných surovín, o ktorých sme sa už zmienili, veľmi dôležité sú rudné ložiská, sústredené najmä do východnej časti pohoria. Sú to predovšetkým ložiská železných (sideritových) rúd, ktoré sú dvojakého typu: žilné (Rožňava, Rudňany, Lucia-baňa, Gelnica) a metasomatické — vzniknuté látkovou zámenou (Nižná Slaná, Dobšiná, Mlynky). Ďalším dôležitým typom sú ložiská medi (Slovinky, Smolník, v minulosti i Ľubietová). Na miestach mnohých ďalších výskytov, najmä farebných kovov, sa teraz neťaží.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť