Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Geomorfologický vývin - štvrtohory (17. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
3.10.2009

Reliéf na neogénnych usadeninách

Neogénne morské a jazerné usadeniny sa skladajú z horizontálne alebo takmer horizontálne ležiacich vrstiev štrkov, pieskov, slabo stmelených pieskovcov, ílovitých pieskov, piesčitých ílov a slienitých ílov. Len málokde sa vyskytujú aj vápence. Väčšinou ide o horniny veľmi málo odolné, zle udržujúce tvary. Vrstevnatosť a horizontálne uloženie sa preto v reliéfe javia len tam, kde sa v týchto málo odolných vrstvách vyskytujú polohy pieskovcov alebo polohy slabo stmeleného či aspoň priepustného štrku, resp. vápencov.

V takých prípadoch sa stretávame s tvarmi tabuľových štruktúr. V južnej časti Pohronskej pahorkatiny sa takáto rozlámaná a riečnou i veternou eróziou rozkúskovaná tabuľa vyskytuje medzi Pribetou a Vojnicami. Na Ipeľskej pahorkatine tabuľovú štruktúru udržiavajú polohy tufov. V okolí Brhloviec potoky do nich vrezali úzke doliny, ostro ohraničené od tabuľových plošín terénnymi hranami. So stolovými kopcami, s plošinami na doskách sarmatských vápnitých pieskovcov a s ostrohmi hranami nad svahmi dolín sa stretávame aj medzi Stupavou a Mariankou, ako aj na úbočí Devínskej Kobyly pri Devínskej Novej Vsi.

Vpísané tabuľové tvary reliéfu na neogénnych sedimentoch sú skôr výnimkou ako pravidlom, lebo väčšina neogénnych sedimentov je veľmi málo odolná a má monotónne zloženie, takže erózia potokov a modelácia svahov prebiehajú na nich ľahko a rovnomerne. Chrbty bývajú nízke, hladko modelované, bez zálomov svahov. Väčší význam ako vrstevnatosť má to, že neogénne sedimenty v kotlinách bývajú silne rozlámané a kryhy niekedy aj mierne sklonené. Tým nastalo isté rozlíšenie v odolnosti niektorých krýh a v ich pohybových tendenciách, ktorým sa prispôsobila aj hĺbka rezby reliéfu, usporiadanie siete dolin a úvalín v pahorkatinách.

Na Nitrianskej, Žitavskej a Pohronskej pahorkatine sústavne pozorujeme asymetriu dolin a úvalín. Svahy obrátené na severozápad a sever sú spravidla strmšie, svahy opačné zasa miernejšie sklonené. Tvary riečnej siete prezrádzajú, že to spôsobujú nedávne alebo ešte aj živé pohyby a nakláňanie krýh. Aj usporiadanie siete dolín a nerovnakú hĺbku rezby Pohronskej pahorkatiny ovplyvnila mladá zlomová štruktúra neogénnych sedimentov.

484
Pyroklastiká v povodí Ipľa. Foto: rs

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť    11. časť    12. časť    13. časť    14. časť    15. časť    16. časť    17. časť