Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Richtárová - Starohorské vrchy (2.časť)
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
14.8.2006


Spodná časť háld v Richtárovej. Na niektorých miestach
sú viditeľné zvyšky drevenej výstuže, ktorá zrejme
pomáhala chrániť haldu pred zosunutím


Na mieste starých baníckych domčekov stoja dnes
prevažne chaty


Kamene v spodnej časti haldy. Často ich pokrýva
vrstvička recentného malachitu, niekedy aj langitu a pod.
Na obrázku je viditeľný aj siderit, kremeň a limonit


Malachit dokáže impregnovať aj rozličný organický materiál,
o čom svedčia aj pomerne časté nálezy "zelených" kostí,
konárov a starého banského dreva na haldách


Kremenné žily, niekedy so stopami zrudnenia sa dajú nájsť
na viacerých miestach, hlavne v svahových odkryvoch
lesných ciest v závere doliny


Kremenná žila so stopami chalkopyritového zrudnenia
pretínajúca horninu (arkózu)


Nález pórovitého limonitu pochádzajúceho pravdepodobne
z tzv. železného klobúka (vrchnej, "vylúhovanej" časti ložiska).
Okrem limonitu je prítomný aj malachit a rozličný horninový
materiál. Vzorka má veľkosť asi 30 cm,
na halde je podobných viacero


Zaujímavý, pomerne veľký kus hrubokryštalického barytu.
Na vzorke spolu so sideritom a druhotným malachitom.
Veľkosť cca. 15 cm

1. časť   2. časť