Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Dejiny opálových baní v Dubníku - 3.časť (r.1918-1922)
zdroj: http://opal.webpark.sk
pridané:
4.2.2005

Na Dubníku, ostal takmer 200 – ročný vývoj bez minimálneho povšimnutia. Ba boli aj náznaky, akoby ťažba opálov a ich výskum boli len neskutočnou rozprávkou. Mocnosť opálovej horniny označil Kožura od 66 do 70 m, s hlavným smerom 21 h SV – JZ. Hlavný smer ložísk viedol od povrchu do úbočia Libanky pod uhlom 80°. V tomto priestote sa dobýval opál . Dislokácia baní na Libanke mala pritom v severnej časti bane smer SZ a v južnej južný smer.

Hornina obsahujúca opály sa vyskytovala na západnej strane dislokácie. V nadloží sa objavila pyroxenicko – andezitová láva a v podloží pyroxenický andezit. Baňa mala dva komunikačné otvory a to hlavnú štôlňu Jozef / 607,75 m n.m , dĺžka okolo 700 m/ a hlavnú štôlňu Viliam / 580,40 m n .m , dĺžka 900 m /. Štôlne na obzore boli dlhé asi 400 m . Všetky boli v svahoch Libanky. Medzi jednotlivými medziobzormi a porubami boli šikmé prechody, resp. schody.

Z každej štôlne viedol prekop na pracoviská. Svetlý profil chodieb bol 2,2 m vysoký a 2 m široký, pričom hlavnú štôlňu Jozef používali na dopravu baníkov i materiálu. Hlavnú štôlňu Viliam na odvádzanie vody zo spodných horizontov. V chodbách položili aj koľajnice na dopravu hlušiny. Centrálna šachta bola 117 m hlboká. Ústie štôlne Jozef malo kamennú výstuž, štôlňa Viliam výstuž drevenú. Horizonty sú 15 – 30 – 50 – 67 m. Hĺbku najnižšieho horizontu / 67 m / dosiahli v roku 1898. Výskyt opálov v bani bol taký náhodný, že sa nemohli stanoviť žiadné pravidlá. Svetový trh drahokamov bol bohato zásobený austrálskymi opálmi preto prosperita Dubníka závisela hlavne od domáceho odbytu.

Po odstránení niektorých použivateľných zariadení v bani /napr. koľajníc/ DŇA 22 . novembra 1922 SA BANE DEFINITÍVNE OPUSTILI. Skončením prevádzky opálových baní na Dubníku nezanikol vo svete záujem o opál. Ťažisko záujmu o opál, iste i našim pričinením sa prenieslo na „západ„ odkial prichádzali k nám len sporadické informácie o tom, čo sa v tejto oblasti robí. U nás sa o dubnickej lokalite píšu už len nekrológy. Ani rastúci trend tohto drahokamu na svetových trhoch nedokázal viac, iba ak vyvolať tiché reminiscencie na zašlú slávu.

1. časť   2. časť   3. časť