Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Chránené minerály Nízkych Tatier (1. časť)
zdroj:
Juraj Galvánek, Chránené nerasty Národného parku Nízke Tatry, Príroda Nízkych Tatier 1 - zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry, 2004
pridané:
27.9.2007

Rozsiahle územie Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) s veľmi rôznorodou geologickou stavbou, aj vďaka banským a geologickým prácam, poskytlo nálezy širokého spektra rôznych minerálov. Každý z nájdených minerálov je dokladom o zložení hornín, rudných žíl a tiež zručnosti pri jeho šetrnom odobratí a tak aj vzťahu k hodnotám neživej prírody u nálezcu. Mnohé z nálezov sú významným dokumentom o baníctve v tomto území a tiež aj cenným príkladom rúd, ktorých existencia, ťažba a spracovanie zasiahli do histórie tejto časti Slovenska.

Od roku 1986 je v právnom poriadku Slovenska zakotvená druhová ochrana nerastov (vyhláška MK SSR č. 60/1986 o chránených druhoch nerastov), v roku 2000 bola novelizovaná a doplnená o ochranu skamenelín (vyhláška MŽP SR č. 213/2000 o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní). Pri 25. výročí vyhlásenia NAPANT-u som sa podujal na neľahkú úlohu predstaviť v tomto území nájdené a identifikované chránené nerasty. Sú síce rozmermi neveľké, významom však porovnateľné s inými hodnotami tohoto národného parku.

Čo možno považovať za chránený nerast?

Táto otázka je možno zdanlivo nepochopiteľná. Ale skutočne je to len prvý dojem nadobudnutý poznaním druhovej ochrany rastlín a živočíchov, pri ktorých každý exemplár vrátane vývojových štádií je druhom chráneným. To má svoju logiku lebo každý biologický druh sa prioritne snažíme uchovať v prírodných spoločenstvách ako druh schopný rozmnožovania a tým existenčne trvalo udržateľný v prírodných systémoch.

U nerastov (v súčasnosti sa opätovne vraciame k názvu minerál, ktorý má presnejší a širšie používateľný význam, obe pomenovania sú však rovnocenné) sa „úplnosť ochrany,, vzťahuje výlučne na nálezy ponechané na mieste ich prirodzeného nálezu (aj v podmienkach NAPANT-u sú také všetky formy kalcitovej alebo aragonitovej výplne a ich sintrov v jaskyniach a priepastiach, bez veľkostného vymedzenia). Ak ochranu nerastov nemôžeme zabezpečiť v prírodnom prostredí, hrozí im poškodenie alebo zničenie prírodnými alebo ľudskými vplyvmi, odcudzenie a následne tiež nepovolené nakladanie s nimi vykoná sa ich odber, identifikácia (podľa potreby aj hlbšie vedecké skúmanie) a následné zachovanie v zbierkach na území Slovenskej republiky.

Ďalšia ochrana sa vzťahuje na zbierky a má charakter trvalej odbornej starostlivosti o ne (uloženie zbierok v priestoroch bez škodlivých chemických a mechanických vplyvov, zabezpečenie pred odcudzením, nezameniteľné označenie a pod.). Ochrana nálezov pri ťažbe je riešená formou odberu (pokiaľ možno vykonaného čo najcitlivejšie) v súčinnosti s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie. A je potrebné povedať, že ťažba v celom historickom defilé rokov sa z pohľadu získavania a následnej ochrany nerastov ukázala ako hlavný a rozhodujúci činiteľ pri ich objavení. Všetko ostatné je už problémom ľudským, od ich citlivého odberu, odborného spracovania a následnej starostlivosti o každú jednotlivosť zbierky (galvánek et al. 1998). Všetky tieto princípy druhovej ochrany, hoci v počiatkoch zberateľstva neboli právne kodifikované, boli akýmsi „vnútorným etickým kódexom".

Ak bol dodržiavaný, odrazil sa na kvalite zbierok. Aj preto, všetkým zberateľom dodržiavajúcim tieto zásady je potrebné vzdať hold a hlavne prijať tieto zásady aj pre našu súčasnú zberateľskú generáciu.Každý chránený nerast (identifikovaný názvom) musí spĺňať kritéria vymedzenia ochrany. Kryštály, ktoré sú geometricky ohraničenými prírodnými telesami bez mechanického poškodenia, nad stanovený rozmer (v mm resp. cm, pričom sa meria najdlhšia os). Agregáty kryštálov tvoriace zhluk viacerých kryštálov toho istého druhu vytvárajúci priestorový tvar, zrnitý agregát ako zoskupenie nerastu vytvárajúci priestorový tvar a nátekový agregát ako priestorový tvar bez zjavných znakov kryštálov (plošné vymedzenie v cm2, ktoré je dané ohraničením vzorky s konkrétnym nerastom v priemete do roviny).

Pri troch zo 61 chránených nerastov sa za chránený považuje každý nález (sú označené* a keďže v čase vydania vyhlášky na Slovensku neboli hodnoverne potvrdené ani v prírodnom prostredia ani v zbierkach, nemohlo sa stanoviť kritérium vymedzenia). Všeobecne za chránené považujme aj nálezy meteoritov nájdených na území Slovenskej republiky. Spoločenská hodnota je vyjadrená v Sk, pri typových nerastoch (typové vzorky sú dokumenty prvoopisov nerastov pre vedu z územia Slovenska) a meteoritov sa stanovuje znaleckými posudkami.

Pre potreby spracovania bola akceptovaná hranica Národného parku Nízke Tatry (ďalej len NAPANTu) vrátane jeho ochranného pásma, pri lokalitách presahujúcich túto hranicu je tento fakt zdôraznený.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť