Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Stavebné pamiatky - Rožňava (4. časť)
zdroj: www.retep.sk
pridané:
27.3.2009

Budova Strednej zdravotnej školy, bývalá ev. dievčenská škola. Iniciátorom založenia evanjelickej dievčenskej meštianky bol potiský superintendant Štefan Czékus. Od školského roka 1886/87 sa osem rokov vyučovalo vo dvoch triedach. V rokoch 1895/96 počet tried zvýšili na štyri. Potrebné financie získala ev. a. v cirkev zbierkami a dištrikt prispel sumou 2000 zlatých. Počet žiačok sa pohyboval od 80 do 100.   Školská budova bola pre túto školu postavená v roku 1897. Súčasťou školy boli učebne, byty pre učiteľov a internát. Stavba bola ukončená 13. 2. 1898. Na susediacej parcele sa nachádza stavba telocvične z roku 1892, pôvodne patriaca ev.a.v. gymnáziu.

Gymnázium - Bývalé hlavné gymnázium, postavené v roku 1904 až 1906 podľa projektu budapeštianskeho architekta Alexandra Baumgartena, ktorý spolupracoval i s Ö. Lechnerom. Budova postavená pod vedením staviteľa Jána Pisszera a Ing. M. Ungára. Štvorpodlažná voľne stojaca stavba so školským dvorom je umiestnená v areáli katedrálneho kostola. Ohradená sčasti ohradným múrom katedrály sčasti kovovým secesným oplotením. Budova bola postavená so sponzorských príspevkov najmä od Dionýza a Gézu  Andrássyovcov. Slnečné hodiny umiestnené pri ľavom okraji južnej fasády gymnázia, vo výške 1. poschodia pochádzajú z čias vzniku budovy, z roku 1906.

Budova Regionálneho  kultúrneho centra, bývalá budova Katolíckeho tovarišského spolku , založeného v roku 1903. Bol kultúrnym spolkom katolíckych  remeselníkov. Počet jej členov sa pohyboval medzi 290 – 318. Zrušený bol v roku 1945. Pre tento spolok bola postavená a 13. októbra 1907 vysvätená nová budova. K objektu v rozsahu dnešného hlavného krídla bolo neskôr na severnej strane pristavané dvorové krídlo a pozdejšie i krátke priečne krídlo.

Typický meštiacký barokovo - klasicistický dom na Šafarikovej ulici s pravdepodobne pozdnogotickým jadrom, s unikátnou  štukovou výzdobou. Dom prešiel rozsiahlou prestavbou v poslednej štvrtine 18. storočia, z ktorého pochádza i pozoruhodné priečelie, jedno z najhodnotnejších v Rožňave. Okná poschodia sú lemované ušnicovou šambránou a nadokenným rokajovým, v každom poli individuálne riešeným ornamentom. Na klenbách poschodia štukové zrkadlá. Dom mal pôvodne manzardovú strechu, ktorá bola po požiari v r. 1891 vymenená za sedlovú.

Barokovo klasicistická budova bývalého rím. kat. gymnázia postavená r. 1778 v susedstve katedrály, neskôr katolícky seminár, založený v roku 1814. Po roku 1945  upravená na detskú nemocnicu. Klasicistická budova seminára bola  postavená v rokoch 1808 – 1814 za biskupa Ladislava Eszterházyho staviteľom Baffim. V polovici 20. storočia boli pristavané priestory na východnej strane pre potreby nemocnice Pred budovou, zo strany ulice Akademika Hronca, bola umiestnená busta I. Szabóa, bývalého profesora rím.kat. gymnázia.

Biskupská rezidencia - barokovo-klasicistická budova na Námestí baníkov výrazne prestavaná v r. 1776-1778, vznikla spojením niekdajšieho jezuitského kláštora a vedľajšieho obytného domu.  Pri spojení dostala jednotnú klasicistickú fasádu podľa projektu miestneho staviteľa J. Mayera. V 2. tretine 19. stor. stavbu rozšírili smerom do Čučmianskej ulice s neskoroempírovým vstupným rizalitom z roku 1890 od staviteľa Baffiho. K uzavretiu areálu zo západnej a severnej strany došlo na konci 20. storočia novostavbou podľa projektu Ing. arch. Rusnáka. V dvore sa náchádza záhrada. V kaplnke biskupa a v obytnej časti sa zachovalo zariadenie z 19. stor. ako i obrazy zo 17. až 19. stor.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť