Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Chránené minerály Nízkych Tatier (4. časť: kermezit - sfalerit)
zdroj:
Juraj Galvánek, Chránené nerasty Národného parku Nízke Tatry, Príroda Nízkych Tatier 1 - zborník referátov a posterov z konferencie usporiadanej pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Národného parku Nízke Tatry, 2004
pridané:
3.10.2007

Kermezit

Minerál vznikajúci ako prvý produkt oxidácie antimonitov. V nízkotatranskej oblasti sa vyskytuje na niekoľkých miestach a v rôznych podobách. Z Jasenia - Lomnistá sa udávajú zemité povlaky, rovnako z Medzibrodu, kde sa však vyskytovali aj pseudomorfózy po antimonite rovnako ako v Dúbrave a najbližšie k chráneným formám boli lúčovité a snopčekovité agregáty kryštálov z Partizánskej Ľupče - Magurka (tóth 1882). Vymedzenie ochrany je pre kryštály nad 5 cm a agregáty kryštálov nad 50 cm2. Aj keď vzorky, ktoré by týmto rozmerom mohli zodpovedať boli zberané ešte v 19. storočí, publikované údaje zatiaľ mne nie sú známe a ani v zbierkovom fonde SM takéto vzorky, z vyššie uvedených lokalít, nemáme. V budúcnosti nemožno vylúčiť ich objavenie, napr. pri odkrytí starých banských diel.

50 cm2. Aj keď vzorky, ktoré by týmto rozmerom mohli zodpovedať boli zberané ešte v 19. storočí, publikované údaje zatiaľ mne nie sú známe a ani v zbierkovom fonde SM takéto vzorky, z vyššie uvedených lokalít, nemáme. V budúcnosti nemožno vylúčiť ich objavenie, napr. pri odkrytí starých banských diel.

Langit

Podobne ako devillín aj langit vytvára subrecentné až recentné povlaky, kôry ale aj kryštalické agregáty na stenách starých banských diel, v historických odvaloch a niekedy i kusoch hornín na dne potôčikov vytekajúcich z baní. Kryštalické agregáty sú tvorené tabuľkovými až lístočkovými kryštálmi modrozelenej až tmavozelenej farby. Veľkosť kryštálikov je väčšinou menšia ako 1 mm, kryštály nad 5 mm sa už považujú za chránené rovnako ako vzorky s agregátmi kryštálov nad 20 cm2. Prvé údaje o výskyte langitov zo Slovenska, na lokalite Špania Dolina, pochádzajú od zepharo-vicha (1893) a nie je bez zaujímavosti, že v zbierke Bothára (SM) je dobovo identická vzorka langitu s veľmi jemnozrnným agregátom, ktorý pokrýva plochu 60 cm2.

Na odvaloch v Španej Doline - Piesky i Staré Hory - Richtárová sa môžu aj v súčasnosti nájsť vzorky spĺňajúce kritéria chránených druhov. Paradoxná je aj skutočnosť, že z odvalov na Richtárovej bol materiál rozvezený na lesné zvážnice do široké-ho okolia, vrátane úpätia Kremnických vrchov (Malachov, Králiky, Kordíky) a našli sa aj vzorky langitu rozmermi zodpovedajúce chráneným, avšak so zjavnými znakmi mechanického poškodenia, takže ich celkom pochopiteľne za také nemôžeme považovať (pozri časť B/, poznámky č. 2 vyhlášky 213/2000). Druhým problémom je druhová identifikácia potrebnými laboratórnymi metódami, potrebné je to pri rozlíšení langitu a posnjakitu a tiež, v niektorých formách, medzi langitom a devillínom.

Meď

Minerál, ktorý svojou chemickou povahou je prvkom a aj pri spracovávaní nemení svoju povahu (samozrejme ak cieľovým výrobkom - kovom nie je zliatina). Predmetom ochrany sú nálezy, v tomto prípade prírodného prvku, ktorý vznikol v dôsledku geologických procesov na niektorej z prírodných lokalít na území Slovenskej republiky (§ 1, ods. 1/b vyhlášky 213/2000 Z.z.). Je to potrebné zdôrazniť aj preto, lebo vzorky vzniklé prirodzene, najmä v cementačnej zóne, majú mnoho spoločných znakov s niektorými vzorkami po tavbe a historicky tiež redukčne, za spolupôsobenia železa t.j. ľudskou činnosťou. Kritériom ochrany prirodzených vzoriek je agregát kryštálov a plieškov nad 20 cm2.

Je potrebné zdôrazniť, že nálezy takýchto vzoriek sú v súčasnosti výnimočné a raritné. Dôvodom je aj fakt, že pre „starcov" (historických ťažiarov) bola cementačná zóna predmetom prioritného záujmu (aj z technologické-ho hľadiska) a doklady o jej charaktere ostali len v historických zbierkach. V Bothárovej zbierke (SM) sa uchoval aj doklad prirodzenej cementačnej medi s dutinkami », pokrytými kubickými kryštálikmi a uzavreninami úlomkov hornín, plošný priemet y agregátu presahuje 30 cm2. Na porovnanie sú zastúpené aj vzorky medi z tzv. prvotavieb (asi z huty na Starých Horách). Podľa pôvodných nálezových etikiet možno predpokladať, že nález sa do zbierky dostal koncom 70-tých resp. počiatkom 80-tych rokov 19. storočia. V ostatných rokoch sa našli ukážky jemných dendritických po-vlakov na puklinách zvetraných hornín a tiež na výdreve v Španej Doline - štôlňa Ivan. Jemné náteky na kremeni a baryte sú známe aj z Jarabej - štôlňa Jozef (Davidová in Koděra et al. 1986-2000). Súvislé agregáty presahujúce 20 cm2 som nevidel, nie je však vylúčené, že takéto môžu byť identifikované.

Posnjakit

Minerál v mnohom veľmi podobný langitu a jeho bezpečné rozlíšenie je možné len náročnejšími laboratórnymi metódami. Často sa prerastá spolu s langitom, je tiež modrý, spravidla však svetle|ší ako langit, kryštáliky sú lupeňovité, lístkovité až šupinovité. často kostrovito zoskupené. Veľkosť kryštálikov je do 0,2 mm. )e vzácnejší ako langit (pri laboratórnych prácach bol menej často potvrdený). Túto skutočnosť zohľadňuje aj kritérium ochrany (vymedzenie), agregát kryštálov nad 8 cm-'. Prvým náleziskom, na ktorom bol potvrdený, bola Špania Dolina - Piesky (ŕiokosil 1978), v súčasnosti sa udáva aj lokalita Staré Hory - Richtárová. Aj v zbierkovom fonde SM sa nachádzajú vzorky, kde na základe zrakového posúdenia (najmä za pomoci binokulára) predpokladáme prítomnosť posnjakitu a niekedy aj zoskupenie dáva nádej hodnoty chráneného druhu. Ekonomická nemožnosť vykonania potrebných analýz však zatiaľ neumožňuje s istotou toto tvrdenie prezentovať.

Sfalerit

Patrí medzi základné minerály polymetalických rúd, často sa vyskytuje spolu s antimonitom (hak 1966). Jeho kryštály i kryštalické agregáty majú premenlivú farbu. Sú bezfarebné, žlté, žltohnedé, červenohnedé (medové) až čierne (krajné farebné variety majú aj svoje pomenovania: bezfarebný je kleiofán a čierny marmatit). Z početných výskytov môžeme spomenúť Beňuš, Dolná Lehota - Lom a Riavka (hrubozrnný červenohnedý), Dúbrava, Heľpa (len ako prímes), Horná Lehota - Trangoška, Jasenie - Soviansko ( v dutinách zriedkavo hipidiomorfné kryštály do 1 cm), Partizánska Ľupča - Malé Železné (jemnozrnné agregáty) a niekoľko ďalších výskytov (herčko 1984, kodéra et al. 1986-1990). Vymedzenie ochrany je pri kryštáloch nad 5 cm. Tento rozmer sa zatiaľ neudáva ani v literatúre a neidentifikoval som ho ani v mne dostupných zbierkach. Nádej na nájdenie je rovnako ako aj pri iných rudných mineráloch priamo úmerná geologicko-prieskumným alebo banským prácam, v dutinách rudných žíl.

1. časť   2. časť   3. časť   4. časť   5. časť   6. časť