Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (4. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
13.10.2009

Nitra

Bazén Nitry sa začal vytvárať v mladšom miocéne, keď sa sopečnou činnosťou navŕšil Vtáčnik a uzavrel Hornonitriansku kotlinu od juhovýchodu. To malo za následok, že sa skoncentrovala sieť potokov hornej Nitry, s výnimkou Nitrice, ktorej zlomy otvorili cestu priamo do kotliny strednej Nitry. V pliocéne však aj v Hornonitrianskej kotline dočasne ešte bolo prietokové jazero, zanášané deltami potokov, ktoré sem predlžovali paralelné toky pod dvíhajúcimi sa okolitými vrchmi. Nitra sa predĺžila do kotliny strednej Nitry za ustupujúcim výbežkom pontskej transgresie. Sieť potokov na dne kotliny má zhruba paralelnú textúru, charakteristickú pre rozrezané úpätné plošiny.

No miestami javí zreteľnú (radiálnu-zbiehavú) koncentráciu. Najvýznamnejšie je sústreďovanie siete potokov Bebravy k Bánovcíam ako jadra Bánovskej kotliny. Druhá koncentrácia je v priestore Chynorany - Topoľčany, kam smeruje Nitrica, Bebrava a Vičoma, a mieria aj dolné úseky Chociny a Bojnianky. Pravouhlú aj paralelnú, no hlavne zbiehavú textúru riečnej siete má bazén Radošinky. Naznačuje súvis s mladou zlomovou tektonikou.

V oblasti mesta Nitry rieka, už dosť silná, odkryla spod neogénnych hornín a odrezala od ostatného pohoria koniec Tríbeča. Pod Nitrou nesleduje dnešný všeobecný sklon krajiny na juhozápad k Váhu. Na dnešné sklonové pomery neprirodzene tečie dolinou na juho-juhovýchod tesne pri rozvodí s potokom Folášom.

V tejto situácii sa Nitra ocitla až počas štvrtohôr. Vtedy sa táto časť jej bazénu tektonicky nakláňala na juhozápad. Prítoky Foláša s typickým asymetrickým utváraním priečnych profilov dolín a pravouhlým zalamovaním smeru v priestore okolo Veľkého Zálužia mieria síce k Váhu, ako to určuje nový sklon krajiny, ale Váh ich neprijal, lebo tečie vyvýšený na vlastnom poriečnom vale. Preto sa kanalizovaný Foláš vracia do Nitry.

Žitava

V obdobnej situácii k Nitre je dolná Žitava. Pôvodne ústila pri Žitavskej Tôni do Dunaja. Jej dnešné vyústenie do Nitry je umelé. Ľavobočné prítoky vytvárajú pravouhlé ohyby zo starého smeru S-J do novšieho smeru V-Z. Táto okolnosť, ako aj výrazná asymetria dolín a bazénov potokov poukazujú na založenie dolín na zlomoch a na celkové rozrušenie siete dolín na Pohronskej pahorkatine, ktorá mala paralelnú textúru so smerom sklonu na juh a prispôsobenie mladšiemu sklonu na západ.

Konsekventné prítoky z Tríbeča na Žitavskej pahorkatine majú paralelnú textúru, ktorá sa vytvorila na vrchnopliocénnej úpätnej plošine. Potoky ju rozkrájali na paralelné plošinaté chrbty.


Nitra v Nitre :)

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť