Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (9. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
25.10.2009

Dunajec, Poprad

Dunajec s rovnocenným prítokom Popradom otvorili vrchol karpatskej klenby do povodia Visly. Svoje konsekventné pramenné potoky rozložili na oboch úbočiach Tatier. Poprad má v priľahlom kotlinovom predpolí Tatier riečnu sieť s paralelnou textúrou, ktorá je charakteristická pre vytváranie úpätných plošín typu "glacis". Neďaleko kotlinového rozvodia oproti Hornádu má riečna sieť pravouhlú textúru, adaptovanú na priečne i smerné poruchy. Tatranské prítoky zatlačili Poprad k päte Levočských vrchov. V kotline je to rieka vcelku subsekventná (pozdĺžna).

Medzi Podolíncom a Hniezdom jej dolina má ráz priečneho prielomu. Potom až po Orlov je pozdĺžna a inverzná, založená v erózno-denudačnej brázde na antiklinóriu bradlového pásma.

Dunajec - na rozdiel od Popradu - koncentruje svoje tatranské konsekventné potoky v podtatranskej brázde pred hradbou oblúka pohorí z centrálnokarpatského flyšu. V Oravsko-novotargskej kotline sa stáva pozdĺžnym. Tu sa na kotlinovom rozvodí Čierny Dunajec v dobe ľadovej dočasne prelieval na náplavovom kuželi do Oravy. Na štruktúrne línie sa prispôsobili aj smery niektorých prítokov alebo len isté ich úseky v Zamagurí. V bradlovom pásme, kde Dunajec vytvára hlboko zaklesnuté meandre, obracia sa zo smeru Z-V na SZ. Podobne smeruje aj Poprad. Obe rieky sa potom prelamujú úzkymi dolinami cez pásmo Gorcov do Novosczskej kotliny.

V sarmate tiekli potoky zo severného úbočia Tatier do jazera v Oravsko-novotargskej kotline. V spodnom pliocéne odvodňoval Dunajec prietokové jazerá, ktoré pred koncom pliocénu zanikli.


Dunajec v Pieninách

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť