Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

SLOVENSKO - Vývoj bazénov a textúra riečnej siete (6. časť)
zdroj:
Slovensko II. (Príroda), kol. autorov, Obzor Bratislava, 1972
pridané:
20.10.2009

Ipeľ

Asi tretina bazénu Ipľa patrí Maďarsku. Os bazénu, zhruba pozdĺžneho smeru a umiestnená na južnom sklone karpatskej klenby, je posunutá na juh. Bazén je teda asymetrický. Na úbočiach Slovenského rudohoria a Slovenského stredohoria existovala jeho riečna sieť už v pliocéne. Výskyt riečnych štrkov z rudohorských hornín na chrbtoch Cerovej vrchoviny na juhozápad od Fiľakova naznačuje, že v staršom pliocéne rieky z týchto pohorí stekali značne južnejšie do povodia dnešnej Zadvy. Rozvodie medzi Ipľom a Zadvou pochádza asi až zo stredu pliocénu.

Utvorenie strednej a dolnej časti bazénu Ipta a zorganizovanie riečnej siete podporila selektívna (výberová) erózia vrstiev mäkkých slienitých ílov, pieskov a rozpadavých pieskovcov oligocénu, ktoré nemajú takú odolnosť ako južnejšie spodnomiocénne vrstvy, dlho chránené pokrývkou sopečných hornín. Tak sa vyvinula v podstate inverzná Ipeľská kotlina, založená na mieste rozrušených krýh nadložných tufových pokrovov v ich oligocénnom podloží.

Na smerné zlomové poruchy je v súčasnosti naložená horná časť doliny Ipľa a Dobročského potoka od Šoltýsky po Mýtnu, pramenné potoky Kriváňa, Ipeľ od Poltára ku Kalinovu a od Bolkova k Bušinciam. Niektoré potoky na východ od Plášťoviec, Ipeľ od Málinca po Poltár, Kriváň, Lučenský potok, dolný úsek Tisovníka, Starej rieky, Plachtinský potok, Čabovský potok a značná časť významnejších prítokov z maďarskej strany sú naložené na priečne poruchy smeru SZ-JV. S tokom Ipľa zviera tento smer kosý uhol. Na Krupinskej planine pod úpätím sopečného Javoria sa vyskytuje aj paralelná až mierna lúčovitá textúra riečnej siete, charakteristická pre úpätné plošiny stratovulkánov.

Stredný meandrujúci tok Ipľa od Sečian po Šahy má rovnobežkový smer, aký majú horné úseky väčších riek a stredná kolóna západokarpatských pohorí: Západné Beskydy, Chočské vrchy, Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie a Cerová vrchovina - Matra - Bukové vrchy. Podporilo to pohodlné vybudovanie dopravy od západu na východ.


Pramene Ipľa neďaleko Bykova

1. časť    2. časť    3. časť    4. časť    5. časť    6. časť    7. časť    8. časť    9. časť    10. časť